Chào mừng các bạn đến với trang thông tin điện tử Huyện Vĩnh Thạnh tỉnh Bình Định!Trang chủ  Liên hệ  Sơ đồ site  English

I. CHÍNH SÁCH THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ (Bản cập nhật đến ngày 01/10/2018)

STT
 
Tên lệ phí trước bạ
Căn cứ pháp lý
 
Cơ quan thực hiện
 
Tệp tin đính kèm
Nội dung
văn bản
Bảng giá tính lệ phí trước bạ
1
Lệ phí trước bạxe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, các loại xe tương tự phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (sau đây gọi chung là xe máy).

Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ.

Thông tư số 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành  bảng giá tính  lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy.

Chi Cục Thuế
 
2
Lệ phí trước bạxe Ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ.

Thông tư số 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành  bảng giá tính  lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy.

Chi Cục Thuế
3

Lệ phí trước bạ nhà, đất.

Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ.

Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Bình Định

Quyết định số 66/2016/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Bình Định.

Quyết định số 19/2017/QĐ-ngày 27 tháng 4 năm 2017của UBND tỉnh Bình Định.

Chi Cục Thuế
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT
 
Tên thủ tục hành chính
 
Căn cứ pháp lý
 
Cơ quan thực hiện
 
Tệp tin đính kèm
Nội dung thủ tục
Mẫu biểu đính kèm
I
Thủ tục Đăng ký thuế
 
 
 
 
1
Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức kinh tế, tổ chức khác có hoạt động sản xuất kinh doanh (trừ trường hợp đơn vị trực thuộc)
Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.
Chi cục Thuế
2
Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là đơn vị trực thuộc của tổ chức kinh tế, tổ chức khác có hoạt động sản xuất kinh doanh.
Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính
Chi cục Thuế
3
Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức, cá nhân khấu trừ nộp thay cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài; tổ chức nộp thay cho cá nhân theo hợp đồng, hợp tác kinh doanh; tổ chức uỷ nhiệm thu

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

Chi cục Thuế
4
Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức, cá nhân không phát sinh nghĩa vụ nộp thuế nhưng được hoàn thuế (trừ cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam); Các tổ chức không hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng phát sinh nghĩa vụ thuế.

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

Chi cục Thuế
5
Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh.
Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.
Chi cục Thuế
6
Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanhđăng ký thông qua hồ sơ khai thuế, chưa có mã số thuế
Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính
Chi cục Thuế
 
7
Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế khác. - Đối với cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế trực tiếp tại cơ quan thuế
Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính
Chi cục Thuế
8
Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cá nhânthuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế khác. – Đối với cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế qua cơ quan chi trả thu nhập
Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính
Chi cục Thuế
9
Đăng ký thuế lần đầu cho người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế thu nhập cá nhân – Cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế cho người phụ thuộc trực tiếp tại cơ quan thuế
Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính
Chi cục Thuế
10
Đăng ký thuế lần đầu cho người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế thu nhập cá nhân– Cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế cho người phụ thuộc qua cơ quan chi trả thu nhập
Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính
Chi cục Thuế
11
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế
Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính
Chi cục Thuế
12
Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là tổ chức kinh tế, tổ chức khác (kể cả đơn vị trực thuộc), Hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh thay đổi các thông tin đăng ký thuế không làm thay đổi cơ quan thuế quản lý
Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính
Chi cục Thuế
13
Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuếđối với người nộp thuế là cá nhân có phát sinh thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, trừ cá nhân kinh doanh- trường hợp cá nhân đăng ký thay đổi thông tin trực tiếp với cơ quan Thuế
Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính
Chi cục Thuế
14
Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuếđối với người nộp thuế là cá nhân có phát sinh thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, trừ cá nhân kinh doanh - trường hợp cá nhân đăng ký thay đổi thông tin qua cơ quan chi trả thu nhập
Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính
Chi cục Thuế
15
Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh thay đổi thông tin về địa chỉ trụ sở dẫn đến làm thay đổi cơ quan thuế quản lý – Cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đi
Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính
Chi cục Thuế
16
Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh thay đổi thông tin về địa chỉ trụ sở dẫn đến làm thay đổi cơ quan thuế quản lý – Cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến
Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính
Chi cục Thuế
 
17
Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với tổ chức kinh tế, tổ chức khác  – Trừ đơn vị trực thuộc
Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính
Chi cục Thuế
18
Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với tổ chức kinh tế, tổ chức khác  – Đối với đơn vị trực thuộc
Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính
Chi cục Thuế
19
Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh
Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính
Chi cục Thuế
20
Hoàn thành nghĩa vụ trước khi giải thể đối với Doanh nghiệp
Hoàn thành nghĩa vụ trước khi giải thể đối với Doanh nghiệp
Chi cục Thuế
-
21
Khôi phục mã số thuế
Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính
Chi cục Thuế
22
Đăng ký thuế trong trường hợp tạm ngừng kinh doanh
Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính
Chi cục Thuế
23
Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại hoạt động của tổ chức kinh tế - Trường hợp chia tổ chức kinh tếđối với tổ chức kinh tế bị chia/ bị sáp nhập/bị hợp nhất
Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính
Chi cục Thuế
24
Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại hoạt động của tổ chức kinh tế - Trường hợp chia tổ chức kinh tếđối với tổ chức kinh tế mới được chia/được tách/hợp nhất
Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính
Chi cục Thuế
25
Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại hoạt động của tổ chức kinh tế - Trường hợp tách tổ chức kinh tế đối với tổ chức kinh tế bị tách/nhận sáp nhập
Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính
Chi cục Thuế
26
Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (Chuyển đơn vị trực thuộc thành đơn vị độc lập hoặc ngược lại)– Đối với đơn vị trước chuyển đổi
Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính
Chi Cục Thuế
27
Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (Chuyển đơn vị trực thuộc thành đơn vị độc lập hoặc ngược lại)– Đối với đơn vị sau chuyển đổi
Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính
Chi Cục Thuế
28
Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (chuyển đơn vị độc lập thành đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản khác)– Đối với đơn vị trước chuyển đổi
Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính
Chi Cục Thuế
29
Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (chuyển đơn vị độc lập thành đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản khác)– Đối với đơn vị sau chuyển đổi
Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính
Chi Cục Thuế
30
Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (Chuyển đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản thành đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản khác)– Đối với đơn vị trước chuyển đổi
Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính
Chi Cục Thuế
31
Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (Chuyển đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản thành đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản khác)– Đối với đơn vị sau chuyển đổi
Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính
Chi Cục Thuế
II
Thủ tục khai thuế GTGT      
 
32

Khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Thông tư số

26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính
Chi Cục Thuế
33
Khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên GTGT

Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính;

Thông tư số 156/2013/TT-BTC  ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
Chi Cục Thuế
34
Khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu

Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính;

Thông tư số 156/2013/TT-BTC  ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
Chi Cục Thuế
35
Khai thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh
Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
Chi Cục Thuế
36
Chuyển đổi áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính;

Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính
Chi Cục Thuế
Đã bãi bỏ theo Quyết định số 2369/QĐ-BTC ngày 16/11/2017
-
37

Khai thuế giá trị gia tăng dành cho dự án đầu tư

Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính; Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
Chi Cục Thuế

III

 
 Thủ tục khai thuế TNDN      
 
38
Khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính;

Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính
Chi Cục Thuế
39
Khai thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu
Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính
Chi Cục Thuế
40
Khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng vốn
Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính
Chi Cục Thuế
41
Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính
Chi Cục Thuế
IV
Thủ tục Khai Thuế TNCN
 
 
 
 
42
Khai thuế đối với đối với cá nhân kinh doanh khai thuế theo từng lần phát sinh
Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính
Chi Cục Thuế
43
Khai thay thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản
Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính
Chi Cục Thuế
44
Khai thay thuế thu nhập cá nhân đối với doanh nghiệp có cá nhân chuyển nhượng vốn góp (không bao gồm chứng khoán) nhưng chưa khai thuế
Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
Chi Cục Thuế
45
Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân chuyển nhượng chứng khoán khai trực tiếp với cơ quan thuế
Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính
Chi Cục Thuế
46
Khai thay thuế thu nhập cá nhân đối với doanh nghiệp có cá nhân chuyển nhượng chứng khoán nhưng chưa khai thuế
Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính
Chi Cục Thuế
47
Khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản trong trường hợp góp vốn bằng bất động sản
Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính
Chi Cục Thuế
48
Khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn, trong trường hợp góp vốn bằng phần vốn góp
Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
Chi Cục Thuế
49
Khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán trong trường hợp góp vốn bằng chứng khoán
Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
Chi Cục Thuế
50
Khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công đối với thu nhập từ thưởng bằng cổ phiếu
Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính
Chi Cục Thuế
51
Khai miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân chuyển nhượng bất động sản (bao gồm cả nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai)
Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính
Chi Cục Thuế
52
Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu, lợi tức ghi tăng vốn khi chuyển nhượng
Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
Chi Cục Thuế
53
Khai thuế Thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, cá nhân có thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản tại Việt Nam
Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính
Chi Cục Thuế
54
Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai tại Việt Nam; cá nhân nhận thừa kế, quà tặng là nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai tại Việt Nam
Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính
Chi Cục Thuế
55
Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng vốn (trừ chuyển nhượng chứng khoán)
Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
Chi Cục Thuế
56
Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng (trừ bất động sản)
Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
Chi Cục Thuế
57
Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công
Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính
Chi Cục Thuế
58
Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú; từ kinh doanh của cá nhân không cư trú; Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế khi nhận chuyển nhượng vốn góp của cá nhân không cư trú
Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính
Chi Cục Thuế
59
Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với Công ty xổ số, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp trả tiền hoa hồng cho cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý bán đúng giá; doanh nghiệp bảo hiểm trả phí tích luỹ bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác
Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính
Chi Cục Thuế
60
Khai quyết toán thuế/ Hoàn thuế (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau) đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế
Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính
Chi Cục Thuế
61
Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công
Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính
Chi Cục Thuế
62
Khai thuế đối với cá nhân có tài sản cho thuê
Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính
Chi Cục Thuế
63
Đăng ký người phụ thuộc (NPT) giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thông tư số 92/2015/TT-BTC;

Thông tư số 95/2016/TT-BTC
Chi Cục Thuế
64
Khai thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán
Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính
Chi Cục Thuế
65

Khai thuế năm đối với cá nhân làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp và hoạt động kinh doanh khác chưa khấu trừ, nộp thuế trong năm

Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính
Chi Cục Thuế

V

 
Thủ tục Khai Thuế Tài nguyên, Thuế, phí BVMT      
 
66
Khai thuế tài nguyên đối với cơ sở khai thác tài nguyên
Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính
Chi Cục Thuế
67
Khai quyết toán thuế tài nguyên (trừ dầu thô, khí thiên nhiên)
Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính
Chi Cục Thuế
68
Khai phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
Chi Cục Thuế
69
Khai quyết toán phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
Chi Cục Thuế
70
Khai thuế bảo vệ môi trường đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khai thác khoáng sản
Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
Chi Cục Thuế
71
Khai thuế bảo vệ môi trường đối với than khai thác và tiêu thụ nội địa - Trường hợp than do Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) quản lý và giao cho các đơn vị thành viên khai thác, chế biến và tiêu thụ

Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính

Chi Cục Thuế
VI
Thủ tục khai thuế, phí, lệ phí khác

 

     
72

Khai thuế tiêu thụ đặc biệt

Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính
Chi Cục Thuế
73
Khai phí môn bài
Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 1511/2016 của Bộ Tài chính
Chi Cục Thuế
74

Khai thuế đối với tái bảo hiểm nước ngoài

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
Chi Cục Thuế
75
Khai thuế đối với hãng vận tải  nước ngoài

Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính

Chi Cục Thuế
76
Khai thuế sử dụng đất nông nghiệp
Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
Chi Cục Thuế
77
Khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân - Trường hợp khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp của năm
Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
Chi Cục Thuế
78
Khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với tổ chức - Trường hợp khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp của năm
Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
Chi Cục Thuế
79
Khai thuế đối với hãng hàng không nước ngoài
Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
Chi Cục Thuế
80
Khai lệ phí trước bạ nhà đất

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính;

Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính;

Thông tư số 34/2013/TT-2013 ngày 28/3/2013 của Bộ Tài chính
Chi Cục Thuế
81
Khai lệ phí trước bạ tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thuỷ nội địa, tàu biển nếu thiếu hồ sơ gốc hoặc đóng mới tại Việt Nam
Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
Chi Cục Thuế
82
Khai lệ phí trước bạ đối với tài sản khác theo quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ (trừ tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thuỷ nội địa, tàu biển nếu thiếu hồ sơ gốc hoặc đóng mới tại Việt Nam)
Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
Chi Cục Thuế
83

Khai phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
Chi Cục Thuế
84
Khai quyết toán phí, lệ phí khác thuộc ngân sách nhà nước
Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
Chi Cục Thuế
85
Thông báo (đăng ký) phương pháp tính thuế của nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài (NTNN, NTPNN)
Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
Chi Cục Thuế
-
86
Khai thuế đối với Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài  nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theotỷ lệ % tính trên doanh thu
Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
Chi Cục Thuế
87
Khai quyết toán thuế TNDN đối với Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài  nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theotỷ lệ % tính trên doanh thu
Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
Chi Cục Thuế
88
Khai thuế đối với nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác
Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính
Chi Cục Thuế
89

Khai quyết toán thuế đối với nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
Chi Cục Thuế
VII

Thủ tục Hóa đơn, Biên lai

 
   
 
90

Đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in

Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/4/2017 của Bộ Tài chính
Chi Cục Thuế
91
Báo cáo về việc nhận in hóa đơn/biên lai, cung cấp phần mềm tự in hóa đơn/biên lai; Báo cáo về việc truyền hoá đơn điện tử của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử

Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính;

Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính ; Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính;

Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính
Chi Cục Thuế
92

Mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in

Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/4/2017 của Bộ Tài chính
Chi Cục Thuế
93
Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn/mất, cháy, hỏng hóa đơn
Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính
Chi Cục Thuế
94
Thông báo phát hành hóa đơn đặt in/hóa đơn tự in/hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền và hóa đơn điện tử

Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/4/2017 của Bộ Tài chính

Chi Cục Thuế
95
Thông báo về hóa đơn, Biên lai thu tiền phí, lệ phí không tiếp tục sử dụng/ Thông báo kết quả hủy hóa đơn, Biên lai thu tiền phí, lệ phí
Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính;            Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính
Chi Cục Thuế
96
Thông báo về việc ủy nhiệm/chấm dứt ủy nhiệm lập hóa đơn, biên lai thu tiền phí, lệ phí
Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày
31/3/2014 của Bộ Tài chính;           Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính
Chi Cục Thuế
-
97
Cấp hóa đơn lẻ
Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính
Chi Cục Thuế
98
Thông báo phát hành biên lai thu phí, lệ phí do cơ quan thu phí, lệ phí đặt in/tự in Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính Chi Cục Thuế Nội dung

Mẫu số

Mẫu số

Mẫu số

99
Báo cáo tình hình sử dụng Biên lai thu tiền phí, lệ phí Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính Chi Cục Thuế Nội dung Mẫu số
100
Đăng ký số lượng, loại tem rượu dự kiến sử dụng trong năm/ Mua tem rượu

Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính

Chi Cục Thuế Nội dung

Mẫu số

Mẫu số

Mẫu số

101
Báo cáo tình hình sử dụng tem rượu, quyết toán tem rượu và báo cáo mất tem rượu Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính Chi Cục Thuế Nội dung

Mẫu số

Mẫu số

102

Đăng ký huỷ và thông báo kết quả huỷ tem rượu

Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính Chi Cục Thuế Nội dung Mẫu số

VIII

 

Thủ tục hoàn thuế, miễn, giảm thuế

       
103
Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết theo quy định của pháp luật về thuế GTGT, hoặc đối với trường hợp đang trong giai đoạn đầu tư chưa có thuế giá trị gia tăng đầu ra, hoặc bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư cùng với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh; trường hợp xuất khẩu Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính Chi Cục Thuế Nội dung Mẫu số
104
Hoàn thuế GTGT đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính Chi Cục Thuế Nội dung

Mẫu số

Mẫu số

105
Hoàn thuế TNCN đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền quyết toán thuế (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau) Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính Chi Cục Thuế Nội dung Mẫu số
106
Hoàn thuế, phí nộp thừa đối với người nộp thuế sáp nhập, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động  (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau) Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính Chi Cục Thuế Nội dung Mẫu số
107

Hoàn các loại thuế, phí khác

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính Chi Cục Thuế Nội dung Mẫu số
108
Miễn thuế Thu nhập cá nhân đối với Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính Chi Cục Thuế Nội dung Mẫu số
109
Giảm thuế thu nhập cá nhân đối với đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn; do bị tai nạn; mắc bệnh hiểm nghèo  Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính Chi Cục Thuế Nội dung

Mẫu số

Mẫu số

Mẫu số

110
Miễn, giảm thuế tài nguyên đối với tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên theo quy định tại Điều 9 Luật Thuế tài nguyên Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính Chi Cục Thuế Nội dung

Mẫu số

Mẫu số

111
Miễn hoặc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, tiền thuê đất, thuê mặt nước, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế sử dụng đất nông nghiệp cho người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ theo quy định của pháp luật không có khả năng nộp thuế Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính Chi Cục Thuế Nội dung

Mẫu số

Mẫu số

112
Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước Thông tư số 77/2014/TT-BTCngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính Chi Cục Thuế Nội dung -
113
Miễn, giảm thu tiền sử dụng đất Thông tư số 76/2014/TT-BTCngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính Chi Cục Thuế Nội dung -
114
Miễn, giảm thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán ngừng kinh doanh

Thông tư số 92/2015/TT-BTCngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính .

Thông tư số 95/2016/TT-BTCngày 28/6/2016của Bộ Tài chính
Chi Cục Thuế Nội dung Mẫu số
115

Không tính tiền chậm nộp/Miễn tiền chậm nộp tiền thuế

Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính Chi Cục Thuế Nội dung

Mẫu số

Mẫu số

IX

 

Thủ tục khác

       
116
Nộp dần tiền thuế nợ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính Chi Cục Thuế Nội dung Mẫu số
117
Gia hạn nộp thuế Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính Chi Cục Thuế Nội dung Mẫu số
118
Gia hạn nộp hồ sơ khai thuế Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính Chi Cục Thuế Nội dung -
119
Xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính Chi Cục Thuế Nội dung -
120
Khai bổ sung hồ sơ khai thuế Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính Chi Cục Thuế Nội dung Mẫu số
121
Thông báo phương pháp trích khấu hao tài sản cố định Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính Chi Cục Thuế Nội dung -
122
Cấp giấy đề nghị xác nhận số thuế đã nộp ngân sách nhà nước Thông tư số 84/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ Tài chính Chi Cục Thuế Nội dung Mẫu số
123
Đề nghị điều chỉnh sai sót liên quan đến khoản nộp ngân sách nhà nước Thông tư số 84/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ Tài chính Chi Cục Thuế Nội dung Mẫu số
          LỜI CHÀO MỪNG
  Lời chào mừng
          BẢN ĐỒ VĨNH THẠNH
  Bản đồ Vĩnh Thạnh
             VĨNH THẠNH QUA ẢNH
       Thông báo

  Thông báo quy định nơi nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ

   

  Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Vĩnh Thạnh

   

  Chính sách thu lệ phí trước bạ

   

  Thông báo về việc lấy ý kiến nhân dân về kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Vĩnh Thạnh

   

  Quyết định về việc điều chỉnh kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thạnh

   

  Thông báo về việc niêm yết công khai để lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 công trình Khu dân cư trung tâm thị trấn Vĩnh Thạnh: Nội dung quy hoạch chi tiết; Phiếu xin ý kiến

   

  Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thạnh

   

  Thông báo về việc công bố công khai điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Vĩnh Thạnh

   

  Thông báo chấm phúc khảo kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thạnh

   

  Thông báo về việc niêm yết công khai để lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 công trình:Khu dân cư trung tâm xã Vĩnh Hiệp. Địa chỉ: Xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh

   

  Thông báo về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2019

   

  Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tạc các cơ sở giáo dục trung học cơ sở, tiểu học, mầm non năm 2019

   

  Thông báo  danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thạnh 

   

  Về việc tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã huyện Vĩnh Thạnh năm 2019

   

   

  Thông báo niêm yết công khai kết quả xét tuyển công chức Chỉ huy Trưởng quân sự cấp xã huyện Vĩnh Thạnh năm 2019

           CHUYÊN MỤC VIDEO
           PHÒNG CHỐNG BỆNH COVID-19

  vinhthanh.binhdinh.gov.vn
  Cập nhật thông tin Corona
  Đường dây nóng
  Học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh
  Công dân hỏi
  Thông tin truyên truyền
  Chống luận điệu sai trái, diễn biến hòa bình
  Hướng dẫn an toàn thông tin
  Tiếp cận thông tin
                 Thống kê người dùng
    Đang online:               9
    Số lượt truy cập: 4668439
   
  Bản quyền thuộc về:UBND HUYỆN VĨNH THẠNH TỈNH BÌNH ĐỊNH - PEOPLES COMMITTEE OF VINH THANH DISTRICT.
  Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Thạnh , huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.
  ĐT: 056.3886374
  Email: vanphong@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
  Chịu trách nhiệm nội dung:Huỳnh Đức Bảo – Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh