Chào mừng các bạn đến với trang thông tin điện tử Huyện Vĩnh Thạnh tỉnh Bình Định!Trang chủ  Liên hệ  Sơ đồ site  English

 

DANH BẠ THƯ ĐIỆN TỬ CÔNG VỤ
HUYỆN VĨNH THẠNH

 
 
 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ email

 

I

VĂN PHÒNG HĐND & UBND

 

1

Nguyễn Kế Đấu

Chủ tịch HĐND huyện

daunk@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

2

Đặng Viết Phi

Phó Chủ tịch HĐND huyện

phidv@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

3

Bùi Tấn Thành

Chủ tịch UBND huyện

thanhbt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn  

4

Huỳnh Đức Bảo

Phó Chủ tịch TT UBND huyện

baohd@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

5

Lê Minh Thông

Phó Chủ tịch UBND huyện

thonglm@vinhthanh.binhdinh.gov.vn  

6

Từ Chí Thiện

Trưởng Ban KT-XH

thientc@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

7

Võ Thị Thuý Vân

Phó Ban Pháp chế

vanvtt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 
8 Nguyễn Thị Thanh Hường Chánh Văn phòng huongntt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn  

9

Mang Văn Ráng

Phó Chánh Văn phòng

rangmv@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

10

Trần Trọng Kim

Phó Chánh Văn phòng

kimtt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn  

11

Lê Kim Anh

Chuyên viên chính

anhlk@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

12

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Chuyên viên

hanhnth@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

13

Từ Vương Nam

Chuyên viên

namtv@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

14

Huỳnh Thị Diễm Kiều

Chuyên viên

kieuhtd@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

15

Lê Nữ Xuân Lan

Chuyên viên

lanlnx@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 
16 Trần Thị Thanh Nga Chuyên viên ngattt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn  

17

Đặng Thị Ly

Văn thư

lydt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

II

PHÒNG NỘI VỤ

 

1

Nguyễn Quốc Trường

Trưởng phòng

truongnq@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

2

Trần Quốc Hiền

Phó Trưởng phòng

hientq@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

3

Lê Minh Ngọc

Chuyên viên

ngoclm@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

4

Nguyễn Thị Hòa

Chuyên viên

hoant@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 
5 Đỗ Thị Nhâm Thân Chuyên viên thandtn@vinhthanh.binhdinh.gov.vn  

III

PHÒNG TƯ PHÁP

 

1

Nguyễn Quốc Tuấn

Trưởng phòng

tuannq @vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

2

Đinh Ngọc Thân

Chuyên viên

thandn@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

3

Nguyễn Thị Thảo Sương

Chuyên viên

suongntt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

IV

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

 

1

Phạm Thị Nhung

Trưởng phòng

nhungpt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

2

Huỳnh Trung Cường

Phó Trưởng phòng

cuonght@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

3

Bùi Ngọc Dũng

Chuyên viên

dungbn@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 
4 Nguyễn Thị Ngọc Hân Chuyên viên hanntn@vinhthanh.binhdinh.gov.vn  
5 Nguyễn Trung Quân Chuyên viên quannt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn  
6 Phan Thị Hồng Hoa Cán sự hoapth@vinhthanh.binhdinh.gov.vn  

V

PHÒNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

 

1

Lý Hoài Nam

Trưởng phòng

namlh@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

2

Trần Công Thọ

Phó Trưởng phòng

thotc@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

3

Lê Thanh Tâm

Chuyên viên

tamlt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

4

Huỳnh Thị Thương

Chuyên viên

thuonght@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

5

Nguyễn Ngọc Tuân

Chuyên viên

tuannn@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

VI

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

1

Đặng Hữu Lập

Trưởng phòng

lapdh@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 
2 Nguyễn Thị Hồng Linh Phó Trưởng phòng linhnth@vinhthanh.binhdinh.gov.vn  

3

Vũ Thượng Hải

Chuyên viên

haivt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 
4 Nguyễn Minh Nhựt Chuyên viên nhutnm@vinhthanh.binhdinh.gov.vn  
5 Lê Thị Châu Chuyên viên chault@vinhthanh.binhdinh.gov.vn  

6

Phan Đình Thành

Cán sự

thanhpd@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

VII

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

 

1

Lê Văn Vinh

Trưởng phòng

vinhlv@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

2

Trần Minh Nhật

Chuyên viên

nhattm@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

VIII

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

1

Bùi Xuân Ngọc

Phó Trưởng phòng

ngocbx@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

2

Nguyễn Duy Nhất

Phó Trưởng phòng

nhatnd@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

3

Đặng Ngọc Thành

Chuyên viên

thanhdn@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

4

Phan Thanh Tùng

Chuyên viên

tungpt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

5

Hồ Công Đắc

Chuyên viên

dachc@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

6

Hà Thị Ngọc Hiền

Chuyên viên

hienhtn@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

7

Lê Minh Cảnh

Chuyên viên

canhlm@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

8

Phan Văn Nhuận

Chuyên viên

nhuanpv@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

9

Nguyễn Việt Tiến

Chuyên viên

tiennv@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

10

Lê Ngọc Tân

Chuyên viên

tanln@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

11 Từ Phi Bão Chuyên viên baotp@vinhthanh.binhdinh.gov.vn  

12

Trần Thị Loan

Chuyên viên

loantt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

13

Nguyễn Thị Kim Ngọc

Chuyên viên

ngocntk@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

14

Nguyễn Thị Thanh Hiền

Chuyên viên

hienntt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

IX

PHÒNG Y TẾ

 

1

Huỳnh Hữu Tô

Trưởng phòng

tohh@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

2

Lê Thị Hoà

Cán sự

hoalt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

3

Trần Lê Sao Yên

Cán sự

yentls@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

X

THANH TRA HUYỆN

 

1

Đinh Thị Thươn

Chánh Thanh tra

thuongdt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

2

Nguyễn Thành Sơn

Phó Chánh Thanh tra

sonnt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

3

Nguyễn Ngọc Anh

Thanh tra viên

anhnn@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

4

Lê Thành Nhân

Thanh tra viên

nhanlt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

5

Lê Văn Thịnh

Thanh tra viên

thinhlv@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

XI

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

1

Nguyễn Văn Long

Trưởng phòng

longnv@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

2

Huỳnh Văn Hồng

Phó Trưởng phòng

honghv@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

3

Trần Công Quang

Phó Trưởng phòng

quangtc@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

4

Nguyễn Đình Thái

Chuyên viên

thaind@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

5

Nguyễn Văn Chinh

Chuyên viên

chinhnv@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

6

Nguyễn Thị Ngọc Lê

Chuyên viên

lentn@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

7

Đặng Thị Kim Oanh

Chuyên viên

oanhdtk@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

XII

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG

 

1

Nguyễn Đình Ngân

Trưởng phòng

ngannd@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

2

Nguyễn Minh Dũng

Phó Trưởng phòng

dungnm@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

3

Nguyễn Đức Chánh

Chuyên viên

chanhnd@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

4

Nguyễn Thị Trà Ny

Chuyên viên

nyntt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

5

Huỳnh Thị Thân

Chuyên viên

thanht@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 
6 Võ Thanh Trung Chuyên viên trungvt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn  

XIII

PHÒNG DÂN TỘC

 

1

Đinh Tiêu

Trưởng phòng

tieud@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

2

Đinh Xuân Thảo

Phó Trưởng phòng

thaodx@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

3

Nguyễn Thị Hiền

Chuyên viên

hiennt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

4

Đinh Văn Kiêng

Chuyên viên

kiengdv@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

XIV

TRUNG TÂM VĂN HÓA - THÔNG TIN - THỂ THAO

 

1

Võ Thị Hồng Liên

Giám đốc

lienvth@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

2

Bùi Xuân Dũng

Phó Giám đốc

dungbx@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

3

Trần Thị Ngọc Luyện

Phó Giám đốc

luyenttn@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 
4 Phạm Văn Hà Chuyên viên hapv@vinhthanh.binhdinh.gov.vn  
5 Từ Ngọc Vũ Chuyên viên vutn@vinhthanh.binhdinh.gov.vn  
6 Nguyễn Thị Mỹ Xuân Chuyên viên xuanntm@vinhthanh.binhdinh.gov.vn  
7 Nguyễn Đình Vinh Chuyên viên vinhnd@vinhthanh.binhdinh.gov.vn  
8 Đinh Y Oai Cán sự oaid@vinhthanh.binhdinh.gov.vn  

9

Huỳnh Hữu Ảnh

Cán sự

anhhh@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 
10 Trần Xuân Mạo   maotx@vinhthanh.binhdinh.gov.vn  
11 Trần Thị Ngọc Ánh   anhttn@vinhthanh.binhdinh.gov.vn  
12 Nguyễn Văn Anh   anhnv@vinhthanh.binhdinh.gov.vn  
13 Trần Công Quyền   quyentc@vinhthanh.binhdinh.gov.vn  
14 Lương Lê Pinh   pinll@vinhthanh.binhdinh.gov.vn  

XVI

BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ

 

1

Trần Phước Phi

Giám đốc

phitp@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

2

Trần Văn Hóa

Phó Giám đốc

hoatv@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 
3

Nguyễn Xuân Thạch

Phó Giám đốc

thachnx@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

4

Nguyễn Thị Hoa Lài

Chuyên viên

lainth@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

XVII

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐÀU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

 
1 Lê Văn Đính Giám đốc dinhlv@vinhthanh.binhdinh.gov.vn  

2

Lê Hàn Sinh

Phó Giám đốc

sinhlh@vinhthanh.binhdinh.gov.vn  
3

Đặng Thị Thanh Thảo

Kế toán

thaodtt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

4

Nguyễn Văn Hồng

Chuyên viên

hongnv@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

5

Lê Thị Thu Hà

Chuyên viên

supt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

6

Trần Thị  Hiền Trang

Chuyên viên

trangtth@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

XVIII

TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP

 

1

Trương Minh Triều

Giám đốc

trieutm@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

2

Nguyễn Thái Vinh

Phó Giám đốc

vinhnt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

3

Lê Văn Thuận

Phó Giám đốc

thuanlv@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

4

Võ Ngọc Sáng

Chuyên viên

sangvn@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

5

Thái Bình Trọng

Chuyên viên

trongtb@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

6

Trần Văn Nhi

Chuyên viên

nhitv@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

7

Đoàn Thị Thanh Nhân

Chuyên viên

nhandtt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

8

Châu Hoàng Thanh

 

thanhch@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

9

Ngô Thị Sen

Cán sự

sennt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

XIX

HỘI CHỦ THẬP ĐỎ

 

1

Nguyễn Văn Bình

Chủ tịch

binhnv@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

XX

TRUNG TÂM GDNN-GDTX

 

1

Trần Thành Thái

Giám đốc

thaitt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

 

Phó Giám đốc

Phó Giám đốc

 

baohd@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

haivt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

binhnv@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

baotp@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

baotp@vinhthanh.binhdinh.gov.vn


        LỜI CHÀO MỪNG
Lời chào mừng
        BẢN ĐỒ VĨNH THẠNH
Bản đồ Vĩnh Thạnh
           VĨNH THẠNH QUA ẢNH
     Thông báo

Thông báo Về việc lấy ý kiến Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 của huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định
 

Thông báo về việc cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã

 

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ trực tuyến mức độ 4 (bổ sung) trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Bình Định

 

Thông báo về việc ủy quyền tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện

 

Thông báo về việc khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích để giải quyết thủ tục hành chính

 

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ trực tuyến mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia của huyện VĩnhThạnh

 

Về việc khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của cấp huyện

 

Thông báo triển khai cung cấp dịch vụ: “Thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia”

 

Thông báo về việc thực hiện cung cấp dịch vụ “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

 

Thông báo số 27/TB-BQL ngày 11/8/2022 của Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ ( Tải sơ đồ quy hoạch tại đây)

 

Thông báo số 30/TB-BQL ngày 29/8/2022 của Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ về kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để đấu giá tài sản là quyề sử dụng đất 77 lô đất tại khu B,C,D khu dân cư trung tâm xã Vĩnh Hiệp

 

Thông báo đấu giá tài sản 77 lô đất ở tại khu B,C,D khu dân cư trung tâm xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định

 

Quyết định về việc hủy bỏ Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 19/08/2022 của UBND huyện Vĩnh Thạnh về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập huyện Vĩnh Thạnh năm 2022      

         THƯ CHÚC TẾT
         PHÒNG CHỐNG BỆNH COVID-19

vinhthanh.binhdinh.gov.vn
Cập nhật thông tin Corona
Bầu cử ĐBQH và HĐND
Phổ biến GDPL
Học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh
Công dân hỏi
Thông tin truyên truyền
Chống luận điệu sai trái, diễn biến hòa bình
Thông tin phòng chống thiên tai
Đường dây nóng
Đường dây nóng ATTT
               Thống kê người dùng
  Đang online:               29
  Số lượt truy cập: 6841812
 
Bản quyền thuộc về:UBND HUYỆN VĨNH THẠNH TỈNH BÌNH ĐỊNH - PEOPLES COMMITTEE OF VINH THANH DISTRICT.
Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Thạnh , huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.
ĐT: 056.3886374
Email: vanphong@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung:Huỳnh Đức Bảo – Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh
Chung nhan Tin Nhiem Mang