Chào mừng các bạn đến với trang thông tin điện tử Huyện Vĩnh Thạnh tỉnh Bình Định!Trang chủ  Liên hệ  Sơ đồ site  English

DANH BẠ THƯ ĐIỆN TỬ CÔNG VỤ
HUYỆN VĨNH THẠNH

 
 
 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ email

 

I

VĂN PHÒNG HĐND & UBND

 

1

Đinh Drin

CT HĐND

drind@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

2

Nguyễn Chí Dũng

PCT HĐND

dungnc@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

3

Lê Văn Đẩu

CT UBND

daulv@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

4

Bùi Tấn Thành

PCT UBND

thanhbt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

5

Huỳnh Đức Bảo

PCT UBND

baohd@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

6

Lý Hoài Nam

Trưởng ban KT-XH

namlh@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

7

Võ Thị Thuý Vân

Phó ban Pháp chế

vanvtt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

8

Nguyễn Chí Dũng

Chánh VP

dungnc@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

9

Nguyễn Đình Ngân

Phó VP

ngannd@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

10

Mang Văn Ráng

Phó VP

rangmv@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

11

Nguyễn Thị Hồng Linh

Chuyên viên

linhnth@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

12

Trần Thị Thanh Nga

Kế toán

ngattt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

13

Huỳnh Thị Diễm Kiều

Cán sự

kieuhtd@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

14

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Nhân viên

hanhnth@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

15

Lê Kim Anh

Chuyên viên

anhlk@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

16

Từ Vương Nam

Chuyên viên

namtv@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

17

Lê Nữ Xuân Lan

Kế toán

lanlnx@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

18

Đặng Thị Ly

Nhân viên

lydt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

19

Trần Trọng Kim

Chuyên viên

kimtt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

II

PHÒNG NỘI VỤ

 

1

Lý Tiến Việt

Trưởng phòng

vietlt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

2

Nguyễn Quốc Trường

P trưởng phòng

truongnq@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

3

Trần Viết Nghê

Chuyên viên

nghetv@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

4

Đỗ Thị Mỹ Dung

Chuyên viên

dungdtm@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

5

Lê Minh Ngọc

Kế toán

ngoclm@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

6

Đinh Y Bưng

Cán sự

bungdy@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

III

PHÒNG TƯ PHÁP

 

1

Nguyễn Thành Công

Trưởng phòng

congnt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

2

Nguyễn Quốc Tuấn

P trưởng phòng

tuannq @vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

3

Đinh Ngọc Thân

Chuyên viên

thandn@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

4

Nguyễn Thị Thảo Sương

Chuyên viên

suongntt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

IV

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

 

1

Trần Thị Ánh Chung

Trưởng phòng

chungtta@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

2

Phạm Thị Nhung

P trưởng phòng

nhungpt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

3

Huỳnh Trung Cường

Kế toán trưởng

cuonght@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

4

Phan Thị Hồng Hoa

Cán sự

hoapth@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

5

Bùi Ngọc Dũng

Chuyên viên

dungbn@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

6

Võ Thành Luân

Nhân viên

luanvt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

7

Nguyễn Thị Hải Giang

Nhân viên

giangnth@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

V

PHÒNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

 

1

Nguyễn Hữu Xuân

Trưởng phòng

xuannh@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

2

Trần Công Thọ

P trưởng phòng

thotc@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

3

Lê Thanh Tâm

Chuyên viên

tamlt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

4

Trần Thị Kim Anh

Chuyên viên

anhttk@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

5

Huỳnh Thị Thương

Cán sự

thuonght@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

6

Nguyễn Thị Huyền Trang

Nhân viên

trangnth@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

VI

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

1

Đặng Hữu Lập

Trưởng phòng

lapdh@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

2

Đỗ Khắc Hiếu

P trưởng phòng

hieudk@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

3

Phan Đình Thành

Cán sự

thanhpd@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

4

Vũ Thượng Hải

Cán sự

haivt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

5

Nguyễn Thị Hiền

Cán sự

hiennt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

6

Nguyễn Minh Nhựt

Cán sự

nhutnm@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

7

Lê Thị Châu

Cán sự

chault@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

8

Nguyễn Thị Kiều Diễn

Nhân viên

dienntk@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

VII

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

 

1

Nguyễn Đình Thảo

Trưởng phòng

thaond@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

2

Trần Thị Ngọc Luyện

Phó Trưởng phòng

luyenttn@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

3

Trần Minh Nhật

Chuyên viên

nhattm@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

4

Phạm Thị Bút Hiền

Nhân viên

hienptb@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

VIII

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

1

Bùi Xuân Ngọc

P. Trưởng phòng

minhnv@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

2

Lâm  Ngọc Hoà

Phó phòng

hoaln@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

3

Từ Phi Bão

Chuyên viên

baotp@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

4

Nguyễn Thị Kim Ngọc

Nhân viên

ngocntk@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

IX

PHÒNG Y TẾ

 

1

Huỳnh Hữu Tô

Trưởng phòng

tohh@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

2

Trương Thị Lệ Thâm

Cán sự

thamttl@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

3

Lê Thị Hoà

Cán sự

hoalt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

4

Trần Lê Sao Yên

Cán sự

yentls@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

X

THANH TRA HUYỆN

 

1

Lê Văn Nhượng

Chánh Thanh tra

nhuonglv@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

2

Nguyễn Thành Sơn

P trưởng phòng

sonnt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

3

Nguyễn Ngọc Anh

Thanh tra viên

anhnn@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

4

Lê Thành Nhân

Chuyên viên

nhanlt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

5

Lê Văn Thịnh

Chuyên viên

thinhlv@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

XI

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

1

Nguyễn Văn Long

Trưởng phòng

longnv@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

2

Huỳnh Văn Hồng

P trưởng phòng

honghv@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

3

Trần Công Quang

P trưởng phòng

quangtc@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

4

Phan Thái Công

Chuyên viên

congpt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

5

Lê Văn Thuận

Chuyên viên

thuanlv@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

6

Võ Trọng Duy

Cán sự

duyvt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

7

Nguyễn Thị Ngọc Lê

Kế toán

lentn@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

8

Nguyễn Văn Chinh

Chuyên viên

chinhnv@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

9

Đặng Thị Kim Oanh

Chuyên viên

oanhdtk@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

XII

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG

 

1

Lê Văn Đính

Trưởng phòng

dinhlv@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

2

Nguyễn Minh Dũng

P trưởng phòng

dungnm@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

3

Bùi Văn Hậu

Chuyên viên

haubv@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

4

Nguyễn Thị Trà Ny

Chuyên viên

nyntt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

5

Nguyễn Đức Chánh

Chuyên viên

chanhnd@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

6

Huỳnh Thị Thân

Nhân viên

thanht@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

XIII

PHÒNG DÂN TỘC

 

1

Đinh Xuân Thảo

P trưởng phòng

thaodx@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

2

Nguyễn Thị Trà My

Chuyên viên

myntt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

3

Nghiêm Xuân Kiểm

Nhân viên

kiemnx@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

4

Đinh Văn Kiêng

Chuyên viên

kiengdv@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

XIV

TRUNG TÂM VĂN HÓA - THÔNG TIN - THỂ THAO

 

1

Võ Thị Hồng Liên

Giám đốc

lienvth@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

2

Bùi Xuân Dũng

P trưởng đài

dungbx@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

3

Đinh Y Oai

Cán sự

oaid@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

4

Từ Ngọc Vũ

Phóng viên

vutn@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

5

Phạm Văn Hà

 Cán sự

hapv@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

6

Huỳnh Hữu Ảnh

Viên chức

anhhh@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

7

Nguyễn Thị Mỹ Xuân

Viên chức

xuanntm@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

9

Nguyễn Đình Vinh

Viên chức

vinhnd@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

XVI

BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ

 

1

Trần Phước Phi

Phó Giám đốc

phitp@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

2

Trần Văn Hóa

Phó Giám đốc

hoatv@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

3

Lê Minh Thuận

TCHC

thuanlm@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

4

Nguyễn Thị Hoa Lài

KH - Kỹ thuật

lainth@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

XVII

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

 

1

Bùi Đức Phong

Giám đốc

phongbd@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

2

Nguyễn Văn Hồng

Chuyên viên

hongnv@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

3

Lê Thị Thu Thanh

Cán sự

thanhltt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

4

Phan Thành Sự

Nhân viên

supt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

5

Trần T  Hiền Trang

Nhân viên

trangtth@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

6

Lê Thị Thu Hà

Nhân viên

haltt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

XVIII

TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP

 

1

Trương Minh Triều

Trưởng trạm

trieutm@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

2

Nguyễn Thái Vinh

P. Trưởng trạm

vinhnt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

3

Lê Văn Thuận

P. Trưởng trạm

thuanlv@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

4

Võ Ngọc Sáng

Chuyên viên

sangvn@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

5

Thái Bình Trọng

Chuyên viên

trongtb@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

6

Lê Minh Mẫn

Nhân viên

manlm@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

XIX

HỘI CHỦ THẬP ĐỎ

 

1

Nguyễn Thị Mai

Chủ tịch

maint@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

XX

TRUNG TÂM GDNN-GDTX

 

1

Trần Thành Thái

Giám đốc

thaitt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 


        LỜI CHÀO MỪNG
Lời chào mừng
        BẢN ĐỒ VĨNH THẠNH
Bản đồ Vĩnh Thạnh
           VĨNH THẠNH QUA ẢNH
     Thông báo

Thông báo quy định nơi nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ

 

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Vĩnh Thạnh

 

Chính sách thu lệ phí trước bạ

 

Thông báo về việc lấy ý kiến nhân dân về kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Vĩnh Thạnh

 

Quyết định về việc điều chỉnh kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thạnh

 

Thông báo về việc niêm yết công khai để lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 công trình Khu dân cư trung tâm thị trấn Vĩnh Thạnh: Nội dung quy hoạch chi tiết; Phiếu xin ý kiến

 

Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thạnh

 

Thông báo về việc công bố công khai điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Vĩnh Thạnh

 

Thông báo chấm phúc khảo kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thạnh

 

Thông báo về việc niêm yết công khai để lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 công trình:Khu dân cư trung tâm xã Vĩnh Hiệp. Địa chỉ: Xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh

 

Thông báo về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2019

 

Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tạc các cơ sở giáo dục trung học cơ sở, tiểu học, mầm non năm 2019

 

Thông báo  danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thạnh 

 

Về việc tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã huyện Vĩnh Thạnh năm 2019

 

         CHUYÊN MỤC VIDEO
         CA KHÚC VĨNH THẠNH

vinhthanh.binhdinh.gov.vn
Đường dây nóng
Học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh
Công dân hỏi
Thông tin truyên truyền
Chống luận điệu sai trái, diễn biến hòa bình
Hướng dẫn an toàn thông tin
Tiếp cận thông tin
               Thống kê người dùng
  Đang online:               9
  Số lượt truy cập: 4501150
 
Bản quyền thuộc về:UBND HUYỆN VĨNH THẠNH TỈNH BÌNH ĐỊNH - PEOPLES COMMITTEE OF VINH THANH DISTRICT.
Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Thạnh , huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.
ĐT: 056.3886374
Email: vanphong@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung:Huỳnh Đức Bảo – Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh