Chào mừng các bạn đến với trang thông tin điện tử Huyện Vĩnh Thạnh tỉnh Bình Định!Trang chủ  Liên hệ  Sơ đồ site  English

 

   ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN VĨNH THẠNH                                                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    

       -----------------                                                                                                          -------------------------------------

 Số:  208 /QĐ-UBND                                                                                         Vĩnh Thạnh, ngày  12 tháng 3 năm 2015

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Nội quy tiếp công dân tại Ban Tiếp công dân huyện

------------------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; Trưởng Phòng Nội vụ huyện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Nội quy tiếp công dân tại Ban Tiếp công dân huyện.

Điều 2. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân và Ủy ban nhân dân huyện, Chánh Thanh tra huyện, Trưởng Phòng Nội vụ huyện, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Trưởng Ban Tiếp công dân huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

                                                                             TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN                                                                         

Nơi nhận:                                                                              CHỦ TỊCH

- Như Điều 3;         

- TT Huyện ủy;

- TT HĐND huyện;

- CT, các PCT UBND huyện;                                                   (Đã ký)

- UBMTTQVN huyện;

- Văn phòng Huyện ủy;                                                              

- Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy;

- Công an huyện;                                                                Trần Quốc Lại

- Lãnh đạo, CV VP HĐND và UBND huyện;

- UBND các xã, thị trấn;

- Ban Tiếp công dân huyện;  

- Lưu: VT, K4.     


 

   ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN VĨNH THẠNH                                                                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       ----------------                                                                                                          ------------------------------------

 

 

NỘI QUY

 Tiếp công dân tại Ban Tiếp công dân huyện

(Ban hành kèm theo Quyết định số 208/QĐ-UBND

ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân huyện)

----------------------------

 

 

Để tổ chức thực hiện­ công tác tiếp công dân đạt yêu cầu, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, tất cả các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân phải thực hiện những quy định sau đây:

 

Chương I

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN

 

Điều 1. Công dân có quyền

1. Trình bày về nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

2. Được hướng dẫn, giải thích về nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của mình;

3. Khiếu nại, tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật của người tiếp công dân;

4. Nhận thông báo về việc tiếp nhận, kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

5. Trường hợp người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh không sử dụng thông thạo tiếng Việt thì có quyền sử dụng người phiên dịch;

6. Các quyền khác theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Điều 2. Công dân có nghĩa vụ

1. Nêu rõ họ tên, địa chỉ hoặc xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (nếu có);

2. Có thái độ đúng mực, tôn trọng đối với người tiếp công dân;

3. Trình bày trung thực sự việc, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; ký hoặc điểm chỉ xác nhận những nội dung trình bày đã được người tiếp công dân ghi chép lại;

4. Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy tiếp công dân và hướng dẫn của người tiếp công dân;

5. Trường hợp nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung thì phải cử người đại diện để trình bày nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

6. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khiếu nại, tố cáo của mình.

Điều 3. Các hành vi bị nghiêm cấm

1. Lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh để gây rối trật tự công cộng;

2. Xuyên tạc, vu khống, gây thiệt hại cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân;

3. Đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ;

4. Kích động, cưỡng ép, dụ dỗ, lôi kéo, mua chuộc người khác tập trung đông người tại nơi tiếp công dân;

5. Vi phạm các quy định khác trong nội quy, quy chế tiếp công dân.

 

Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁN BỘ TIẾP CÔNG DÂN

 

Điều 4. Nhiệm vụ của cán bộ tiếp công dân

1. Khi tiếp công dân, người tiếp công dân phải bảo đảm trang phục chỉnh tề, có đeo thẻ công chức, viên chức hoặc phù hiệu theo quy định;

2. Yêu cầu người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nêu rõ họ tên, địa chỉ hoặc xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (nếu có); có đơn hoặc trình bày rõ ràng nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc tiếp nhận, thụ lý vụ việc;

3. Có thái độ đúng mực, tôn trọng công dân, lắng nghe, tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh hoặc ghi chép đầy đủ, chính xác nội dung mà người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trình bày;

4. Giải thích, hướng dẫn cho người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, kết luận, quyết định giải quyết đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền; hướng dẫn người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến đúng cơ quan hoặc người có thẩm quyền giải quyết;

5. Trực tiếp xử lý hoặc phân loại, chuyển đơn, trình người có thẩm quyền xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; thông báo kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cho công dân;

6. Yêu cầu người vi phạm nội quy nơi tiếp công dân chấm dứt hành vi vi phạm; trong trường hợp cần thiết, lập biên bản về việc vi phạm và yêu cầu cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Quyền của cán bộ tiếp công dân

Người tiếp công dân được từ chối tiếp người đến nơi tiếp công dân trong các trường hợp sau đây:

1. Người trong tình trạng say do dùng chất kích thích, người mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình;

2. Người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ hoặc có hành vi khác vi phạm nội quy nơi tiếp công dân;

3. Người khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã giải quyết đúng chính sách, pháp luật, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản và đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài;

4. Những trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Các hành vi bị nghiêm cấm

1. Gây phiền hà, sách nhiễu hoặc cản trở người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

2. Thiếu trách nhiệm trong việc tiếp công dân; làm mất hoặc làm sai lệch thông tin, tài liệu do người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cung cấp;

3. Phân biệt đối xử trong khi tiếp công dân.

 

Chương III

THỜI GIAN TIẾP CÔNG DÂN

 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, nghỉ Tết theo quy định).

- Buổi sáng: Từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 00.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

Quá trình thực hiện Nội quy, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có những điểm không còn phù hợp với quy định của pháp luật, Trưởng ban Tiếp công dân có trách nhiệm báo cáo Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện đề xuất Ủy ban nhân dân huyện xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

 

­

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

 CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Trần Quốc Lại


Quy chế tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân huyện Vĩnh Thạnh        LỜI CHÀO MỪNG
Lời chào mừng
        BẢN ĐỒ VĨNH THẠNH
Bản đồ Vĩnh Thạnh
           VĨNH THẠNH QUA ẢNH
     Thông báo

Thông báo Về việc lấy ý kiến Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 của huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định
 

Thông báo về việc cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã

 

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ trực tuyến mức độ 4 (bổ sung) trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Bình Định

 

Thông báo về việc ủy quyền tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện

 

Thông báo về việc khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích để giải quyết thủ tục hành chính

 

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ trực tuyến mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia của huyện VĩnhThạnh

 

Về việc khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của cấp huyện

 

Thông báo triển khai cung cấp dịch vụ: “Thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia”

 

Thông báo về việc thực hiện cung cấp dịch vụ “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

 

Thông báo số 27/TB-BQL ngày 11/8/2022 của Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ ( Tải sơ đồ quy hoạch tại đây)

 

Thông báo số 30/TB-BQL ngày 29/8/2022 của Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ về kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để đấu giá tài sản là quyề sử dụng đất 77 lô đất tại khu B,C,D khu dân cư trung tâm xã Vĩnh Hiệp

 

Thông báo đấu giá tài sản 77 lô đất ở tại khu B,C,D khu dân cư trung tâm xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định

 

Quyết định về việc hủy bỏ Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 19/08/2022 của UBND huyện Vĩnh Thạnh về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập huyện Vĩnh Thạnh năm 2022      

         THƯ CHÚC TẾT
         PHÒNG CHỐNG BỆNH COVID-19

vinhthanh.binhdinh.gov.vn
Cập nhật thông tin Corona
Bầu cử ĐBQH và HĐND
Phổ biến GDPL
Học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh
Công dân hỏi
Thông tin truyên truyền
Chống luận điệu sai trái, diễn biến hòa bình
Thông tin phòng chống thiên tai
Đường dây nóng
Đường dây nóng ATTT
               Thống kê người dùng
  Đang online:               22
  Số lượt truy cập: 6841604
 
Bản quyền thuộc về:UBND HUYỆN VĨNH THẠNH TỈNH BÌNH ĐỊNH - PEOPLES COMMITTEE OF VINH THANH DISTRICT.
Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Thạnh , huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.
ĐT: 056.3886374
Email: vanphong@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung:Huỳnh Đức Bảo – Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh
Chung nhan Tin Nhiem Mang