Chào mừng các bạn đến với trang thông tin điện tử Huyện Vĩnh Thạnh tỉnh Bình Định!Trang chủ  Liên hệ  Sơ đồ site  English

CÁC PHÒNG, BAN TRỰC THUỘC UBND HUYỆN

 

 

1. VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND

Chánh Văn phòng:  

Nguyễn Thị Thanh Hường

Điện thoại: 

Phó Chánh Văn phòng: 

Mang Văn Ráng 

Điện thoại: (0256) 3.886.887 

Phó Chánh Văn phòng:   

Trần Trọng Kim

Điện thoại: 

Địa chỉ:

Thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.

Email: 

vanphong@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu tổng hợp cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân về: Hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết và nhận kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức.

 

 

 

2. PHÒNG NỘI VỤ

Trưởng phòng:

Nguyễn Quốc Trường

Điện thoại: (0256) 3.886.245

Phó Trưởng phòng:

Trần Quốc Hiền

Điện thoại: (0256) 3.886.141

Địa chỉ:

Thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.

Email: 

phongnoivu@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

Chức năng, nhiệm vụ:  Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; công tác thanh niên; thi đua - khen thưởng.

 

 

 

3. PHÒNG TƯ PHÁP   

Trưởng phòng:

Nguyễn Quốc Tuấn 

Điện thoại: (0256) 3.886.211

Phó Trưởng phòng:

 

Điện thoại:

Địa chỉ:

Thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.

Email: 

phongtuphap@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác xây dựng và thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, nuôi con nuôi, hộ tịch, chứng thực, bồi thường nhà nước và các công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

 

 

 

4. PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Trưởng phòng:

Phạm Thị Nhung

Điện thoại: (0256) 3.886.353

Phó Trưởng phòng:

Huỳnh Trung Cường

Điện thoại: (0256) 3.886.451

Địa chỉ:

Thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.

Email: 

phongtckh@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về; Tài chính; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tư nhân.

 

 

 

5. PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Trưởng phòng:

Lý Hoài Nam

Điện thoại: (0256) 3.886.655

Phó Trưởng phòng:

Trần Công Thọ

Điện thoại:

Địa chỉ:

Thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.

Email: 

phongtnmt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường.

 

 

 

6. PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Trưởng phòng:

Đặng Hữu Lập 

Điện thoại: (0256) 3.886.366

Phó Trưởng phòng:

Nguyễn Thị Hồng Linh

Điện thoại:

Địa chỉ:

Thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.

Email: 

phongldtbxh@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Việc làm; dạy nghề; lao động, tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội.

 

 

 

7. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Trưởng phòng:

Lê Văn Vinh

Điện thoại: (0256) 3.786.699

Phó Trưởng phòng:

 

Điện thoại: (0256) 3.886.385

Địa chỉ:

Thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.

Email: 

phongvhtt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; quảng cáo; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh truyền hình; báo chí; xuất bản; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; hạ tầng thông tin.

 

 

 

8. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Trưởng phòng:

 

Điện thoại:

Phó Trưởng phòng:

Bùi Xuân Ngọc  

Điện thoại: (0256) 6.275.275

Phó Trưởng phòng:

Nguyễn Duy Nhất  

Điện thoại: (0256) 6.557.567

Địa chỉ:

Thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.

Email: 

phonggddt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

 

 

 

9. PHÒNG Y TẾ

Trưởng phòng:

Huỳnh Hữu Tô  

Điện thoại: (0256) 3.786.149

Phó Trưởng phòng:

 

Điện thoại:

Địa chỉ:

Thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.

Email: 

phongyte@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình.

 

 

 

10. THANH TRA HUYỆN

Chánh Thanh tra:   

Đinh Thị Thươn

 

Phó Chánh Thanh tra:

Nguyễn Thành Sơn 

Điện thoại: (0256) 3.886.392

Địa chỉ:

Thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.

Email: 

phongthanhtra@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

 

 

 

11. PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG

Trưởng phòng:

Nguyễn Đình Ngân

Điện thoại: (0256) 3.786.789

Phó Trưởng phòng:

Nguyễn Minh Dũng    

Điện thoại:

Địa chỉ:

Thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.

Email: 

phongktht@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sĩ; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); nhà ở; công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; khoa học và công nghệ.

 

 

 

12. PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Trưởng phòng:

Nguyễn Văn Long 

Điện thoại: (0256) 3.886.496

Phó Trưởng phòng:

Huỳnh Văn Hồng  

Điện thoại: (0256) 3.886.365

Phó Trưởng phòng:

Trần Công Quang   

Điện thoại:

Địa chỉ:

Thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.

Email: 

phongnnptnt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phát triển nông thôn; phòng, chống thiên tai; chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản, muối; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn.

 

 

 

13. PHÒNG DÂN TỘC

Trưởng phòng:

Đinh Tiêu

Điện thoại: (0256) 3.786.663

Phó Trưởng phòng:

Đinh Xuân Thảo

Điện thoại: (0256) 3.786.663

Địa chỉ:

Thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.

Email: 

phongdt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

 

 

 

14. TRUNG TÂM VĂN HÓA -  THÔNG TIN  - THỂ THAO

Giám  đốc: 

Võ Thị Hồng Liên  

Điện thoại: (0256) 3.786.759

Phó giám đốc: 

Bùi Xuân Dũng 

Điện thoại: (0256) 3.786.768

Phó giám đốc: 

Trần Thị Ngọc Luyện

Điện thoại:

Địa chỉ:

Thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.

Email: 

trungtamvhtttt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

 

 

 

15. TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP

Giám  đốc: 

Trương Minh Triều 

Điện thoại: (0256) 3.886.384

Phó giám đốc: 

Nguyễn Thái Vinh 

Điện thoại: (0256) 3.886.223

Phó giám đốc: 

Lê Văn Thuận

Điện thoại: 

Địa chỉ:

Thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.

Email: 

trungtamdvnn@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

 

 

 

16. BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ

Giám  đốc: 

Trần Phước Phi 

Điện thoại: (0256) 3.786.710

Phó giám đốc: 

Trần Văn Hóa 

Điện thoại: (0256) 3.786.711

Phó giám đốc:  Nguyễn Xuân Thạch      

Địa chỉ:

Thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.

 

   

17. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ  XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

Giám  đốc: 

Lê Văn Đính

Điện thoai: (0256) 3.886.325

Phó giám đốc:     

Phó giám đốc: 

Lê Hàn Sinh 

Điện thoại: 

Địa chỉ:

Thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.        

Email

banqldtxd@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

18. TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Giám  đốc: 

Trần Thành Thái 

Điện thoại: (0256) 3.786.733

Phó giám đốc: 

 

 

Địa chỉ:

Thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.

Email: 

trungtamnngdtx@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

 

 

 

19. HẠT KIỂM LÂM

Hạt trưởng:

Đặng Bá Quang 

Điện thoại: (0256) 3.886.283

Hạt phó:

Dương Ngọc Hòa   

Điện thoại:

Hạt phó:

 

Điện thoại:

Địa chỉ:

Thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.

Email: 

hatkiemlam@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

 

 

 

20. CHI CỤC THỐNG KÊ

Chi cục trưởng:

Nguyễn Đức Tuấn   

Điện thoại: (0256) 3.886.387

Địa chỉ:

Thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.

Email: 

chicucthongke@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

 

 

 

21. BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN

Chỉ huy trưởng:

Đặng Khải Hoàng  

Điện thoại: (0256) 3.886.671

Phó Chỉ huy trưởng:

Nguyễn Văn Hiệp

Điện thoại:

Phó Chỉ huy trưởng:

 

 

Địa chỉ:

Thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.

 

 

 

22. CÔNG AN HUYỆN

Trưởng Công an: 

Huỳnh Kim Phụng

Điện thoại:

Phó Trưởng Công an: 

Nguyễn Văn Hồng

Điện thoại:

Phó Trưởng Công an: 

Nguyễn Văn Thanh 

Điện thoại:

Phó Trưởng Công an: 

Trương Ngọc Phương

 

Địa chỉ:

Thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.

 

 

 

23. PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Giám đốc: 

Trần Văn Đạt         

Điện thoại: (0256) 3.886.935

Phó Giám đốc: 

Nguyễn Thị Lương Nguyệt

Điện thoại: (0256) 3.886.097

Địa chỉ:

Thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.

 

 

 

24. CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Giám đốc:

Trần Sỹ Thuận   

Điện thoại: (0256) 3.886.896

Phó Giám đốc:

Nguyễn Kim Thuần

Điện thoại:  (0256) 3.786.284

Địa chỉ:

Thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.

 

 

 

25. CHI CỤC THUẾ KHU VỰC TÂY SƠN - VĨNH THẠNH

Chi cục trưởng:

Nguyễn Ngọc Sơn 

Điện thoại: (0256) 3.886.236

Phó Chi cục trưởng:

Trần Bá Lê    

Điện thoại: (0256) 3.886.243

Phó Chi cục trưởng:

  

Điện thoại: (0256) 3.886.155

Địa chỉ:

Thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.

 

 

 

26. KHO BẠC NHÀ NƯỚC VĨNH THẠNH

Giám đốc:

Huỳnh Nguyên Ngọc   

Điện thoại: (0256) 3.886.397

Phó Giám đốc:  

 

Điện thoại: 

Địa chỉ:

Thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.

 

 

 

27. BẢO HIỂM XÃ HỘI

Giám đốc:

Nguyễn Mạnh Hùng    

Điện thoại: (0256) 3.886.495

Phó Giám đốc:

 

Điện thoại: (0256) 3.886.016

Địa chỉ:

Thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.

 

 

 

28. TRUNG TÂM Y TẾ

Giám đốc:  

Hứa Tự Thảo

Điện thoại: (0256) 3.886.318

Phó Giám đốc: 

Nguyễn Thị Cường

Điện thoại: (0256) 3.886.604

Phó Giám đốc: 

Nguyễn  Hùng Tiến

Điện thoại: 

Địa chỉ:

Thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.

 

 

 

29. CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

Giám đốc: 

Từ Vương Việt  

Điện thoại: (0256) 3.786.666

Phó Giám đốc: 

 

Điện thoại: 

Địa chỉ:

Thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.

       

 

         LỜI CHÀO MỪNG
Lời chào mừng
        BẢN ĐỒ VĨNH THẠNH
Bản đồ Vĩnh Thạnh
           VĨNH THẠNH QUA ẢNH
     Thông báo

Thông báo Về việc lấy ý kiến Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 của huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định
 

Thông báo về việc cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã

 

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ trực tuyến mức độ 4 (bổ sung) trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Bình Định

 

Thông báo về việc ủy quyền tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện

 

Thông báo về việc khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích để giải quyết thủ tục hành chính

 

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ trực tuyến mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia của huyện VĩnhThạnh

 

Về việc khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của cấp huyện

 

Thông báo triển khai cung cấp dịch vụ: “Thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia”

 

Thông báo về việc thực hiện cung cấp dịch vụ “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

 

Thông báo số 27/TB-BQL ngày 11/8/2022 của Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ ( Tải sơ đồ quy hoạch tại đây)

 

Thông báo số 30/TB-BQL ngày 29/8/2022 của Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ về kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để đấu giá tài sản là quyề sử dụng đất 77 lô đất tại khu B,C,D khu dân cư trung tâm xã Vĩnh Hiệp

 

Thông báo đấu giá tài sản 77 lô đất ở tại khu B,C,D khu dân cư trung tâm xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định

 

Quyết định về việc hủy bỏ Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 19/08/2022 của UBND huyện Vĩnh Thạnh về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập huyện Vĩnh Thạnh năm 2022      

         THƯ CHÚC TẾT
         PHÒNG CHỐNG BỆNH COVID-19

vinhthanh.binhdinh.gov.vn
Cập nhật thông tin Corona
Bầu cử ĐBQH và HĐND
Phổ biến GDPL
Học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh
Công dân hỏi
Thông tin truyên truyền
Chống luận điệu sai trái, diễn biến hòa bình
Thông tin phòng chống thiên tai
Đường dây nóng
Đường dây nóng ATTT
               Thống kê người dùng
  Đang online:               35
  Số lượt truy cập: 6841806
 
Bản quyền thuộc về:UBND HUYỆN VĨNH THẠNH TỈNH BÌNH ĐỊNH - PEOPLES COMMITTEE OF VINH THANH DISTRICT.
Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Thạnh , huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.
ĐT: 056.3886374
Email: vanphong@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung:Huỳnh Đức Bảo – Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh
Chung nhan Tin Nhiem Mang