Chào mừng các bạn đến với trang thông tin điện tử Huyện Vĩnh Thạnh tỉnh Bình Định!Trang chủ  Liên hệ  Sơ đồ site  English
Xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn năm 2013

  ỦY BAN NHÂN DÂN                                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN VĨNH THẠNH                                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        ------------                                                                               -----------------------------------    

  Số: 202/QĐ-UBND                                                                            Vĩnh Thạnh, ngày 27  tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xếp hạng kết quả thực hiện công tác

 cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trực thuộc

UBND huyện và UBND các xã, thị trấn năm 2013

-----------------------

CHỦ TỊCH  UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổchức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020;

Căn cứ Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 21/11/2012 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định về theo dõi đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính và Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 2853/QĐ-UBND ngày 19/11/2013 của UBND huyện về việc ban hành Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện;

Căn cứ Quyết định số 2854/QĐ-UBND ngày 19/11/2013 của UBND huyện về việc ban hành Quy định về theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ huyện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn năm 2013 (có phụ lục kèm theo).

Điều 2.Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:                                                                                                         CHỦ TỊCH                                                 

- Như Điều 2;

- TT Huyện ủy;

- TT HĐND huyện;                                                                                                            (đã ký)

- CT, các PCT UBND huyện;

- Các cơ quan, đơn vị;

- UBND các xã, thị trấn;

- Ban Biên tập Website;                                                                                              Trần Quốc Lại

- Lưu: VT, NV.                 

 

      ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    HUYỆN VĨNH THẠNH                                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           --------------                                                                                     -----------------------------------

 


PHỤ LỤC

Xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan,

đơn vị trực thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn năm 2013

(Kèm theo Quyết định số 202 /QĐ-UBND ngày 27 / 02 /2014 của UBND huyện Vĩnh Thạnh)

------------------------------

1.    Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện

STT

Đơn vị

Tổng điểm

Chỉ số CCHC

Phân loại

Xếp hạng

1

Văn phòng HĐND và UBND huyện

83/100

83

Đơn vị tốt

Hạng 1

2

Phòng Tư pháp huyện

83/100

83

Đơn vị tốt

Hạng 1

3

Phòng Nội vụ huyện

82,5/100

82,5

Đơn vị tốt

Hạng 2

4

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

81,5/100

81,5

Đơn vị tốt

Hạng 3

5

Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện

80/100

80

Đơn vị khá

Hạng 4

6

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện

78,5/100

78,5

Đơn vị khá

Hạng 5

7

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện

78/100

78

Đơn vị khá

Hạng 6

8

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện

78/100

78

Đơn vị khá

Hạng 6

9

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện

74,5/100

74,5

Đơn vị khá

Hạng 7

10

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  huyện

71/100

71

Đơn vị khá

Hạng 8

11

Thanh tra

70,75/100

70,75

Đơn vị khá

Hạng 9

12

Phòng Y tế huyện

69,5/100

69,5

Đơn vị khá

Hạng 10

13

Phòng Dân tộc huyện

63,5/100

63,5

Đơn vị trung bình

Hạng 11

14

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

56,5/100

56,5

Đơn vị trung bình

Hạng 12

2. UBND các xã, thị trấn

STT

Đơn vị

Tổng điểm

Chỉ số CCHC

Phân loại

Xếp hạng

1

UBND xã Vĩnh Thuận

73/100

73

Đơn vị khá

Hạng 1

2

UBND xã Vĩnh Quang

71/100

71

Đơn vị khá

Hạng 2

3

UBND xã Vĩnh Hảo

68/100

68

Đơn vị khá

Hạng 3

4

UBND xã Vĩnh Hiệp

67/100

67

Đơn vị khá

Hạng 4

5

UBND xã Vĩnh Thịnh

66/100

66

Đơn vị khá

Hạng 5

6

UBND xã Vĩnh Kim

65/100

65

Đơn vị khá

Hạng 6

7

UBND TT Vĩnh Thạnh

61,5/100

61,5

Đơn vị trung bình

Hạng 7

8

UBND xã Vĩnh Hòa

53,5/100

53,5

Đơn vị trung bình

Hạng 8

9

UBND xã Vĩnh Sơn

52,5/100

52,5

Đơn vị trung bình

Hạng 9


UBND huyện Vĩnh Thạnh  (Cập nhật ngày 27-02-2014)    Không tìm thấy các tin liên quan!

        LỜI CHÀO MỪNG
Lời chào mừng
        BẢN ĐỒ VĨNH THẠNH
Bản đồ Vĩnh Thạnh
           VĨNH THẠNH QUA ẢNH
     Thông báo

Thông báo quy định nơi nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Vĩnh Thạnh

Chính sách thu lệ phí trước bạ

Thông báo về việc lấy ý kiến nhân dân về kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Vĩnh Thạnh

Quyết định về việc điều chỉnh kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thạnh

Thông báo về việc niêm yết công khai để lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 công trình Khu dân cư trung tâm thị trấn Vĩnh Thạnh: Nội dung quy hoạch chi tiết; Phiếu xin ý kiến

Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thạnh

Thông báo về việc công bố công khai điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Vĩnh Thạnh

Thông báo chấm phúc khảo kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thạnh

Thông báo về việc niêm yết công khai để lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 công trình:Khu dân cư trung tâm xã Vĩnh Hiệp. Địa chỉ: Xã Vĩnh Hiệp, huyện VĨnh Thạnh

Thông báo về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2019

Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tạc các cơ sở giáo dục trung học cơ sở, tiểu học, mầm non năm 2019

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn và kết quả xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thạnh

         CHUYÊN MỤC VIDEO
         CA KHÚC VĨNH THẠNH

vinhthanh.binhdinh.gov.vn
Đường dây nóng
biểu trưng Bình Định
Học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh
Công dân hỏi
Công báo Bình Định
               Thống kê người dùng
  Đang online:               17
  Số lượt truy cập: 4069467
 
Bản quyền thuộc về:UBND HUYỆN VĨNH THẠNH TỈNH BÌNH ĐỊNH - PEOPLES COMMITTEE OF VINH THANH DISTRICT.
Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Thạnh , huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.
ĐT: 056.3886374
Email: vanphong@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung:Huỳnh Đức Bảo – Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh