UBND Huyện Vĩnh Thạnh tỉnh Bình Định
Chào mừng các bạn đến với trang thông tin điện tử Huyện Vĩnh Thạnh tỉnh Bình Định!Trang chủ  Liên hệ  Sơ đồ site  English
Để phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2015 ; Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các phòng, ban ngành huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tập trung tổ chức thực hiện quyết liệt các giải pháp chủ yếu tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2015 như sau:

1. Lĩnh vực kinh tế

a) Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản;quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường

Triển khai thực hiện các cơ chế chính sách để giữ vững ổn định và sử dụng có hiệu quả diện tích đất sản xuất lúa nước. Tổ chức thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng Nông thôn mới. Tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Tập trung đẩy mạnh phát triển vùng chuyên canh sản xuất tập trung, chú trọng các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, triển khai nhân rộng mô hình Cánh đồng mẫu lớn. Thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ phát triển sản xuất, giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho nông dân. Duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định và bền vững trên lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản. Đẩy mạnh phát triển ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm gắn với tạo vùng thức ăn cho chăn nuôi; thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh.

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, kiểm tra, xử lý các vụ phá rừng làm nương rẫy, khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật và phòng chống cháy rừng. Tập trung triển khai công tác trồng rừng đạt kế hoạch, chú trọng các dự án trồng rừng chuyển đổi diện tích cây điều kém hiệu quả, rừng phòng hộ gắn với rừng cảnh quan, trồng rừng theo Dự án Jica2. Đẩy mạnh công tác kiểm tra quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường; hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục và tổ chức bán đấu giá đất ở theo kế hoạch.

b) Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng cơ sở hạ tầng

Tập trung đẩy nhanh công tác đầu tư xây dựng hạ tầng, tạo môi trường pháp lý thuận lợi để thu hút đầu tư phát triểnvào Cụm công nghiệp Tà Súc, xúc tiến xây dựng nhà máy chế biến tinh bột sắn. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác khuyến công,tổ chức triển khai thực hiện tốt các chính sách khuyến khích phát triển làng nghề, tiểu thủ công nghiệp, tăng cường công tác quản lý điện - nước đảm bảo nhu cầu sản xuất và phục vụ đời sống của nhân dân.

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, đảm bảo chất lượng, huy động tối đa các nguồn lực; đồng thời tranh thủ tốt các nguồn vốn đầu tư để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp tà Súc, khu Trung tâm hành chính huyện, tượng đài Khởi nghĩa Vĩnh Thạnh, nhà bia ghi danh các anh hùng liệt sỹ huyện và các công trình cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội theo Đề án xây dựng Nông thôn mới.

c) Tài chính, tín dụng, thương mại - dịch vụ

Tăng cường chỉ đạo điều hành dự toán ngân sách năm 2015. Tập trung khai thác tốt các nguồn thu, chống thất thu và lạm thu. Thực hành tiết kiệm chi ngân sách, chống lãng phí trong sử dụng kinh phí chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi thường xuyên và các lĩnh vực khác. Thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng an sinh xã hội góp phần giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo.

Tiếp tục chỉ đạo thúc đẩy các hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch, chú trọng tăng cường các biện pháp bình ổn giá cả thị trường, chống hàng giả, hàng kém chất lượng. Phát triển các ngành dịch vụ có tiềm năng, mở rộng các khâu dịch vụ hỗ trợ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. 

2. Lĩnh vực văn hoá - xã hội

Nâng cao chất lượng trên các lĩnh vực thông tin, văn hóa, thể thao và truyền thanh, truyền hình. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền nhiệm vụ kinh tế, chính trị và các ngày lễ lớn trong năm, đặc biệt là công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp. Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và phong trào thể dục thể thao quần chúng. Chú trọng sưu tầm, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của các dân tộc.

Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ chủ yếu của khoa học công nghệ: Nâng cao năng lực khoa học công nghệ. Đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống.

Tiếp tục đổi mới chất lượng dạy và học toàn diện ở các cấp, duy trì và nâng cao kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập trung học cơ sở đạt độ tuổi và tiến tới phổ cập trung học phổ thông ở những nơi có điều kiện. Thực hiện có hiệu quả Chương trình kiên cố hoá trường lớp. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, học tập và quản lý giáo dục. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục mầm non. Hạn chế tối đa tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng.

Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện tốt việc khám, chữa bệnh cho người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số. Triển khai có hiệu quả các chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực dân số gắn với cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội và chăm sóc người có công với nước. Đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, đào tạo nghề và xuất khẩu lao động. Triển khai thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ để hỗ trợ sản xuất, ổn định đời sống người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn, vùng bị thiên tai.

3. Lĩnh vực xây dựng chính quyền, nội chính, quốc phòng và an ninh

a) Xây dựng chính quyền và nội chính

Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy chính quyền từ huyện đến cơ sở. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân. Đổi mới việc sắp xếp và bổ nhiệm nhân sự theo hướng nâng cao vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức. Triển khai có hiệu quả Chương trình cải cách thủ tục hành chính.

Tổ chức thực hiện tốt Luật Phòng, chống tham nhũng, Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020. Đảm bảo công khai, minh bạch trong thực thi các chính sách an sinh xã hội và pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức pháp luật trong cán bộ và nhân dân.

b) Quốc phòng và an ninh

Tăng cường củng cố quốc phòng và an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch về quốc phòng, an ninh, phòng chống tội phạm. Thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu giao. Tiếp tục phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đẩy mạnh các biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông đường bộ trên địa bàn huyện.


UBND huyện Vĩnh Thạnh  (Cập nhật ngày 09-01-2015)    Các tin liên quan:
  Thực hiện chế độ hội họp, thông tin báo cáo và xử lý văn bản, theo dõi kết quả xử lý công việc (12-12-2014)
        LỜI CHÀO MỪNG
Lời chào mừng
        BẢN ĐỒ VĨNH THẠNH
Bản đồ Vĩnh Thạnh
           VĨNH THẠNH QUA ẢNH
     Thông báo
         CHUYÊN MUC VIDEO
         CA KHÚC VĨNH THẠNH

vinhthanh.binhdinh.gov.vn
Đường dây nóng
biểu trưng Bình Định
Học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh
Công dân hỏi
Công báo Bình Định
Đài phát thanh truyền hình Bình Định
               Thống kê người dùng
  Đang online:               12
  Số lượt truy cập: 2302924
 
Bản quyền thuộc về:UBND HUYỆN VĨNH THẠNH TỈNH BÌNH ĐỊNH - PEOPLES COMMITTEE OF VINH THANH DISTRICT.
Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Thạnh , huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.
ĐT: 056.3886374
Email: vanphong@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung:Huỳnh Đức Bảo – Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh