Chào mừng các bạn đến với trang thông tin điện tử Huyện Vĩnh Thạnh tỉnh Bình Định!Trang chủ  Liên hệ  Sơ đồ site  English
Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị thuộc huyện năm 2014

  ỦY BAN NHÂN DÂN                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN VĨNH THẠNH                                                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       ----------------                                                                                       ------------------------------------

    Số: 723/QĐ-UBND                                                                             Vĩnh Thạnh, ngày 02 tháng 6  năm 2015

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan,

đơn vị thuộc huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn năm 2014

-----------------------------------------

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020;

Căn cứ Quyết định số 2854/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân huyện về việc ban hành Quy định về theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh;

Căn cứ Quyết định số 171/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc ban hành Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện;

Căn cứ Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân huyện về việc ban hành Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;

Xét đề nghị của Hội đồng thẩm định kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2014 tại Tờ trình số 01/TTr-HĐTĐ ngày 28 tháng 5 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn năm 2014, cụ thể như sau:

1. Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị thuộc huyện năm 2014

 

STT

ĐƠN VỊ

Chỉ số CCHC (%)

XẾP LOẠI

XẾP HẠNG

1

Phòng Tư pháp

91

Xuất sắc

1

2

Phòng Nội vụ

85

Tốt

2

3

Phòng Văn hóa và Thông tin

82,5

Tốt

3

4

Phòng Tài chính – Kế hoạch

81,5

Tốt

4

5

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

81

Tốt

5

6

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

80,5

Khá

6

7

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

79,5

Khá

7

8

Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất

79

Khá

8

9

Phòng Y tế

78,5

Khá

9

10

Phòng Giáo dục và Đào tạo

77

Khá

10

11

Phòng Tài nguyên và Môi trường

76,5

Khá

11

12

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

75

Khá

12

13

Thanh tra

74

Khá

13

14

Phòng Dân tộc

72

Khá

14

2. Chỉ số cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn năm 2014

STT

ĐƠN VỊ

Chỉ số CCHC (%)

XẾP LOẠI

XẾP HẠNG

1

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thuận

81,5

Tốt

1

2

Ủy ban nhân dân thị trấn Vĩnh Thạnh

80,5

Khá

2

3

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Quang

80

Khá

3

4

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hiệp

71,5

Khá

4

5

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thịnh

67

Khá

5

6

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hòa

65,5

Khá

6

7

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hảo

64,5

Trung bình

7

8

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Kim

51,5

Trung bình

8

9

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Sơn

47,5

Yếu

9

 

Điều 2. Kết quả Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn năm 2014 là cơ sở để xét khen thưởng thành tích thực hiện công tác cải cách hành chính theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Nội vụ huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:                                                                                                 CHỦ TỊCH             

- Như Điều 3;

- TT Huyện ủy;

- TT HĐND huyện;                                                                                

- CT, các PCT UBND huyện;                                                                          (đã ký)

- Các cơ quan, đơn vị;

- UBND các xã, thị trấn;

- Ban Biên tập Website;                                                                              Trần Quốc Lại

- Lưu: VT, NV.                 

 


UBND huyện  (Cập nhật ngày 02-06-2015)            LỜI CHÀO MỪNG
Lời chào mừng
        BẢN ĐỒ VĨNH THẠNH
Bản đồ Vĩnh Thạnh
           VĨNH THẠNH QUA ẢNH
     Thông báo

Thông báo quy định nơi nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Vĩnh Thạnh

Chính sách thu lệ phí trước bạ

Thông báo về việc lấy ý kiến nhân dân về kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Vĩnh Thạnh

Quyết định về việc điều chỉnh kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thạnh

Thông báo về việc niêm yết công khai để lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 công trình Khu dân cư trung tâm thị trấn Vĩnh Thạnh: Nội dung quy hoạch chi tiết; Phiếu xin ý kiến

Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thạnh

Thông báo về việc công bố công khai điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Vĩnh Thạnh

Thông báo chấm phúc khảo kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thạnh

Thông báo về việc niêm yết công khai để lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 công trình:Khu dân cư trung tâm xã Vĩnh Hiệp. Địa chỉ: Xã Vĩnh Hiệp, huyện VĨnh Thạnh

Thông báo về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2019

Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tạc các cơ sở giáo dục trung học cơ sở, tiểu học, mầm non năm 2019

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn và kết quả xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thạnh

         CHUYÊN MỤC VIDEO
         CA KHÚC VĨNH THẠNH

vinhthanh.binhdinh.gov.vn
Đường dây nóng
biểu trưng Bình Định
Học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh
Công dân hỏi
Công báo Bình Định
               Thống kê người dùng
  Đang online:               17
  Số lượt truy cập: 4069407
 
Bản quyền thuộc về:UBND HUYỆN VĨNH THẠNH TỈNH BÌNH ĐỊNH - PEOPLES COMMITTEE OF VINH THANH DISTRICT.
Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Thạnh , huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.
ĐT: 056.3886374
Email: vanphong@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung:Huỳnh Đức Bảo – Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh