Chào mừng các bạn đến với trang thông tin điện tử Huyện Vĩnh Thạnh tỉnh Bình Định!Trang chủ  Liên hệ  Sơ đồ site  English

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN                                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN VĨNH THẠNH                                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          -------------------                                                                                                                --------------------------------------------

    Số: 170/BC-UBND                                                                        Vĩnh Thạnh, ngày 30 tháng 9 năm 2015

 

BÁO CÁO

Tình hình kinh tế - xã hội  9 tháng đầu năm

và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2015

---------------------------------------

 

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

Trong 9 tháng đầu năm 2015, tình hình thời tiết diễn biến thất thường, nắng nóng kéo dài gây thiếu nước ở một số vùng và địa phương; sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, dịch bệnh luôn tiềm ẩn và có nguy cơ bùng phát; giá cả một số mặt hàng thiết yếu liên tục biến độngđã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân...Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Thường vụ Huyện ủy, sự giám sát chặt chẽ của HĐND huyện, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của tập thể lãnh đạo UBND huyện cùng với sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, các ngành và các địa phương đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra từ đầu năm nên kinh tế huyện tiếp tục tăng trưởng, một số ngành, lĩnh vực có nhiều chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân ổn định và từng bước được nâng lên; quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Kết quả thực hiện trên một số lĩnh vực như sau:

1. Về phát triển kinh tế

a) Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản và tài nguyên môi trường

Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản ước thực hiện 769.402 triệu đồng, đạt 73,4% kế hoạch, tăng 10,7% so với cùng kỳ.

Sản xuất nông nghiệp:Tổng diện tích cây lúa thực hiện 2.443,4 ha, đạt 97,7% kế hoạch, tăng 0,6% so với cùng kỳ (diện tích lúa lai 901,4 ha, chiếm 48,8%), năng suất ước đạt 56,5 tạ/ha, tăng 0,2 tạ/ha, sản lượng 13.804,7 tấn, tăng 126,6 tấn, trong đó vụ Đông Xuân 910,3 ha, đạt 100,3% kế hoạch, tăng 0,6%, năng suất 65 tạ/ha, giảm 0,1 tạ/ha, sản lượng 5.917 tấn, tăng 23,5 tấn; vụ Hè Thu 935,3 ha, đạt 96,7% kế hoạch, giảm 0,3% (vụ Hè 631,5 ha; vụ Thu 303,8 ha), năng suất 57,4 tạ/ha, tăng 0,6 tạ/ha, sản lượng 5.368,6 tấn, tăng 41,9 tấn;vụ Mùa gieo sạ được 597,8 ha, đạt 95,6% kế hoạch, tăng 1,9% (lúa nước 493 ha, năng suất 46 tạ/ha; lúa rẫy 104,8 ha, năng suất 23,9 tạ/ha).   

Một số cây trồng cạn như câyngô thực hiện 610 ha, đạt 115,1% kế hoạch, tăng 16,9% so với cùng kỳ, năng suất 45,3 tạ/ha, tăng 0,1 tạ/ha; đậu các loại 979,5 ha, đạt 93,3% kế hoạch, giảm 4,7%, năng suất 13 tạ/ha, giảm 2 tạ/ha; cây lạc 69 ha, đạt 125,5% kế hoạch, tăng 20,6%, năng suất 27 tạ/ha, giảm 0,1 tạ/ha; cây mía thu hoạch 261 ha, đạt 100% kế hoạch, năng suất 627,8 tạ/ha, sản lượng 16.385,6 tấn, diện tích trồng mới và lưu gốc 233 ha, giảm 28%; cây mì thu hoạch 860 ha, đạt 100% kế hoạch, năng suất 323 tạ/ha, sản lượng 27.778 tấn, diện tích trồng mới 1.009 ha, tăng 17,3%; cây điều thu hoạch 1.499 ha, đạt 103,4% kế hoạch, năng suất 4,5 tạ/ha, tăng 0,1 tạ/ha; cà phê thu hoạch 90 ha, năng suất 14 tạ/ha, sản lượng 126 tấn.

Chăn nuôi:Toàn huyện có 1.235 con trâu, đạt 100,4% kế hoạch, tăng 0,7% so với cùng kỳ; đàn bò 15.355 con, đạt 104,5% kế hoạch, tăng 8,5%, tỷ lệ lai 89%;đàn lợn 23.326 con, đạt 101,4% kế hoạch, tăng 1,5%, tỷ lệ lai 99%; đàn dê 1.450 con, đạt 96,7% kế hoạch, tăng 9,8%; gia cầm 101.500 con, đạt 101,5% kế hoạch, tăng 3,5%...Công tác tiêm phòng dịch bệnh, tiêu độc sát trùng môi trường chăn nuôi và kiểm tra, kiểm soát giết mổ, kiểm dịch vận chuyển gia súc, gia cầm được tăng cường, dịch bệnh lớn không xảy ra. Kết thúc tiêm phòng LMLM gia súc đợt 1 đạt 88,05%; tiêm phòng lợn giống đạt 71,97%; tiêm phòng dịch tả lợn đạt 85,68% so với tổng đàn, tiêm phòng tụ huyết trùng gia súc đạt 88,84%. Hiện nay, các địa phương đang triển khai kế hoạch tiêm phòng LMLM gia súc đợt 2; tiêm phòng dịch cúm gia cầm 7.271 con.

Lâm nghiệp: Công tác chuẩn bị trồng rừng được triển khai theo kế hoạch, đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai trồng rừng theo Dự án Jica2, diện tích 105,07 ha, trồng rừng sau khai thác, diện tích 61,1 ha; trồng rừng phòng hộ gắn với cảnh quan, diện tích 20 ha; chuyển đổi diện tích cây điều kém hiệu quả, diện tích 238 ha và trồng rừng thay thế do chuyển đổi mục đích các công trình thủy điện. Công tác giao khoán, quản lý bảo vệ rừng được duy trì với diện tích 24.674,1 ha (giao khoán theo Chương trình Nghị quyết số 30a, diện tích 22.505,6 ha; Dự án Jica2, diện tích 243 ha; dịch vụ môi trường rừng, diện tích 1.925,4 ha). Chăm sóc rừng trồng 292,39 ha. Khai thác gỗ rừng trồng 6.840,4 tấn; khai thác gỗ rừng tự nhiên 875,67m3.

Công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng, chống cháy rừng tiếp tục được tăng cường, đã triển khai 245 đợt kiểm tra, truy quét, phát hiện 63 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, giảm 86 vụ so với cùng kỳ, trong đó phát rừng làm nương rẫy trái pháp luật 6 vụ, thiệt hại 8.264m2 rừng; khai thác, mua bán và vận chuyển gỗ trái phép 6 vụ; lâm sản và phương tiện không chủ 51 vụ. Trong 9 tháng đầu năm, đã xử lý 63 vụ (xử phạt hình sự 1 vụ phá rừng làm nương rẫy trái pháp luật); tịch thu 51,046m3 gỗ các loại và một số phương tiện khác.

Thủy sản: Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản 82,6 ha, đạt 100% kế hoạch; nuôi cá lồng hồ Định Bình 10.125m3, tăng 405m3 so với cùng kỳ, số lượng giống thả 810.000 con, mật độ 80 con/m3, đối tượng chủ yếu là cá điêu hồng, nguồn giống đảm bảo chất lượng, thích nghi tốt với môi trường và phát triển mạnh, dịch bệnh ít xảy ra. Sản lượng khai thác ước thực hiện 474 tấn, đạt 81,7% kế hoạch, trong đó sản lượng nuôi trồng 390 tấn, sản lượng đánh bắt 84 tấn.

Chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, hỗ trợ sản xuất: Chỉ đạo triển khai nhân rộng mô hình cánh đồng mẫu lớn sản suất lúa lai tại 7 xã, thị trấn với diện tích 224,4 ha, năng suất bình quân đạt từ 70 - 72 tạ/ha, cao hơn năng suất bình quân chung từ 5 - 7 tạ/ha. Tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, triển khai xây dựng mô hình chuyển đổi diện tích đất lúa thiếu nước sang trồng ngô lai vụ Hè Thu tại xã Vĩnh Thịnh, quy mô 2 ha, năng suất bình quân đạt 60 - 65 tạ/ha; đồng thời đã triển khai 3 mô hình khuyến nông, khuyến ngư. Thực hiện dự án Các bon thấp, từ đầu năm đến nay, đã triển khai xây dựng 37 công trình khí sinh học.

Công tác xây dựng Nông thôn mới: Tập trung chỉ đạo các địa phương tích cực đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình theo kế hoạch đề ra. Triển khai xây dựng kế hoạch kiên cố hóa kênh mương và các hạng mục công trình sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Tổ chức sơ kết 4 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới; kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới các cấp. Hiện nay, xã Vĩnh Quang đã cơ bản đạt 11 tiêu chí, Vĩnh Thuận đạt 9 tiêu chí, Vĩnh Hiệp đạt 10 tiêu chí, Vĩnh Thịnh đạt 11 tiêu chí, Vĩnh Hảo đạt 8 tiêu chí, Vĩnh Hòa đạt 7 tiêu chí, Vĩnh Sơn đạt 6 tiêu chí, Vĩnh Kim đạt 4 tiêu chí.

Công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn: Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đã tăng cường các biện pháp thông tin tuyên truyền; tập trung kiểm tra công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai tại 9/9 xã, thị trấn. Chỉ đạo và tổ chức thường trực 24/24 giờ trong thời gian cao điểm, nắm bắt kịp thời các thông tin để đôn đốc, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo phương châm “Bốn tại chỗ”. Đặc biệt thực hiện nghiêm túc các công điện khẩn của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh về việc đối phó với các cơn bão, áp thấp nhiệt đới, hạn chế thấp nhất tình hình thiệt hại do m­ưa, lũ gây ra.

Công tác quản lý đất đai: Thống kê, lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng 12 công trình. Lập hồ sơ thiết kế dự toán công trình san gạt mặt bằng khu dân cư thôn Định An, đường cuối khu C khu vực thị trấn Vĩnh Thạnh. Hoàn thành công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính, đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 745 trường hợp ở xã Vĩnh Thuận, Vĩnh Hòa và làng Hà Rơn, làng Klot Pok, diện tích 642.519,4m2. Lập thủ tục đề nghị tỉnh thu hồi 357.903,9m2 đất để xây dựng các công trình và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu chăn nuôi tập trung huyện.

Kiểm tra, cấp mới và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất 115 trường hợp, diện tích 168.976,9m2; chuyển mục đích sử dụng đất 13 trường hợp, diện tích 1.534m2. Tổ chức bán đấu giá đất ở tại các khu quy hoạch dân cư trên địa bàn thị trấn Vĩnh Thạnh, diện tích 11.419,7m2. Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 249 trường hợp, xóa đăng ký thế chấp 156 trường hợp. Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường sinh thái tiếp tục được tăng cường, đã kiểm tra đình chỉ 2 trường hợp khai thác cát xây dựng và khai thác đất trái phép. Triển khai nhiều đợt phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường sinh thái và đẩy mạnh các hoạt động truyền thông hưởng ứng nhân Ngày Môi trường thế giới bằng nhiều hình thức. Thu gom rác thải ước đạt 2.160m3.

b) Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng cơ sở hạ tầng

Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước thực hiện 31.499 triệu đồng, đạt 72,8% kế hoạch, tăng 21% so với cùng kỳ. Một số sản phẩm tăng khá so với cùng kỳ như dầu thực vật 6,5 tấn, tăng 25%; thức ăn gia súc 1.110 tấn, tăng 18,1%; rượu trắng 340.000 lít, tăng 6,3%; gỗ xẻ 2.650m3, tăng 13,4%... Doanh thu từ kinh doanh điện - nước ước thực hiện 10.475 triệu đồng, đạt 74% kế hoạch, tăng 9,5% so với cùng kỳ; sản lượng điện mua vào 6.797.102 kwh, đạt 80% kế hoạch, tăng 8%; sản lượng điện tiêu thụ 6.298.435 kwh, đạt 79% kế hoạch, tăng 5%; tỷ lệ tổn thất điện năng 7,3%. Cung cấp nước sinh hoạt 365.089m3, đạt 89% kế hoạch, tăng 50% so với cùng kỳ.

Cụm công nghiệp Tà Súc và Khu chăn nuôi tập trung huyện đã thu hút 6 doanh nghiệp đăng ký đầu tư, trong đó có 4 doanh nghiệp đang triển khai xây dựng cơ sở, 2 doanh nghiệp đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, huyện cũng đang xem xét, cho chủ trương thu hút đầu tư 1 dự án xây dựng nhà máy ván lạng và 1 nhà máy sản xuất gạch ngói.

Tập trung chỉ đạo các ngành, các địa phương và các chủ đầu tư tăng cường kiểm tra, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình chuyển tiếp, công trình xây dựng mới quan trọng cấp bách, phấn đấu hoàn thành và đảm bảo tiến độ thi công trước mùa mưa lũ. Thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015, tổng nguồn vốn đã tiếp nhận và phân bổ 118.972 triệu đồng, bố trí cho 300 công trình, trong đó trả nợ quyết toán công trình hoàn thành 298 triệu đồng (57 công trình); bố trí thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành 39.070 triệu đồng (107 công trình); phân bổ công trình chuyển tiếp 28.233 triệu đồng (30 công trình), đầu tư xây dựng mới cho 51.371 triệu đồng (106 công trình). Giá trị khối lượng đầu tư xây dựng cơ bản ước thực hiện 48.746 triệu đồng; ước giải ngân 77.001 triệu đồng, đạt 64,7% kế hoạch, tăng 33,4% so với cùng kỳ. Công tác quản lý cấp phép xây dựng được chú trọng, đã kiểm tra, cấp 61 giấy phép xây dựng nhà ở trên địa bàn thị trấn Vĩnh Thạnh.

c)Thương mại - dịch vụ, tài chính và ngân hàng

Giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ ước thực hiện 345.120 triệu đồng, đạt 71,8% kế hoạch, tăng 21,2% so với cùng kỳ. Các dịch vụ giao thông vận tải, bưu chính viễn thông tiếp tục phát triển, cơ bản đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Công tác khai thác, vận chuyển thư, thu gom bưu phẩm đảm bảo quy trình. Công tác quản lý thị trường được chú trọng, các ngành chức năng đã tăng cường kiểm tra chất lượng hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm và chấn chỉnh các vi phạm về quy định bán hàng theo giá niêm yết, kinh doanh hàng cấm, hàng kém chất lượng. Trong 9 tháng đầu năm, đã cấp mới và cấp đổi 69 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tổng số vốn đăng ký 7.074 triệu đồng. Các Hợp tác xã nông nghiệp, Tổ hợp tác tiếp tục phát huy vai trò hỗ trợ các khâu dịch vụ trong sản xuất nông nghiệp.

Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 284.606 triệu đồng, đạt 164% kế hoạch, tăng 7,8% so với cùng kỳ (thu ngân sách Trung ương 258 triệu đồng; thu ngân sách tỉnh 13.925 triệu đồng; thu ngân sách huyện và xã, thị trấn 270.423 triệu đồng), trong đó thu trên địa bàn hưởng theo phân cấp ước thực hiện 20.400 triệu đồng, đạt 116,5% kế hoạch, tăng 27,6% (trừ tiền sử dụng đất, các khoản thu được để lại chi qua ngân sách nhà nước thì thu cân đối trên địa bàn 13.287 triệu đồng, đạt 106,2% kế hoạch, tăng 55,2%). Chi ngân sách nhà nước ước thực hiện 197.681 triệu đồng, đạt 114% kế hoạch, tăng 16% so với cùng kỳ.

Tổng nguồn vốn huy động của Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT ước đạt 202.000 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 11,2% so với đầu năm, tăng 29.000 triệu đồng so với cùng kỳ; doanh số cho vay 185.000 triệu đồng, doanh số thu nợ 167.000 triệu đồng; tổng dư nợ 146.000 triệu đồng, tăng 14% so với đầu năm. Tổng nguồn vốn hoạt động của Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện ước thực hiện 154.812 triệu đồng, đạt 97,3% kế hoạch, tăng 4,6% so với đầu năm, trong đó vốn cân đối từ Trung ương 140.735 triệu đồng, vốn huy động tiền gửi 6.382 triệu đồng; doanh số cho vay 50.257 triệu đồng, thu nợ 43.238 triệu đồng, tổng dư nợ 149.913 triệu đồng, tăng 5,7% so với cùng kỳ, nợ quá hạn 126 triệu đồng.

2.Văn hoá - xã hội

a) Các hoạt động văn hoá thông tin, thể dục thể thao và truyền thanh - truyền hình tiếp tục được tăng cường, phát huy vai trò truyền tải, định hướng dư luận xã hội, phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân. Ngành chức năng, các địa phương đã tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền nhân dịp tết cổ truyền và các ngày lễ lớn trong năm, tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII. Tham gia Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ XIII, kết quả đoạt giải nhì toàn đoàn.Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" được đẩy mạnh, toàn huyện có 7.351 hộ được công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa, chiếm 82,5%; có 24 thôn được công nhận danh hiệu Làng Văn hóa, chiếm 42,1%... Đoàn Kiểm tra liên ngành 814 đã kiểm tra, đình chỉ hoạt động 1 hộ kinh doanh dịch vụ karaoke chưa đảm bảo các yêu cầu, tịch thu 20 băng đĩa không tem nhãn. Đội Chiếu bóng lưu động tổ chức phục vụ 308 đêm tại các làng vùng đồng bào miền núi.

Các chương trình truyền thanh, truyền hình ngày càng nâng cao về chất lượng, phản ánh sinh động, toàn diện và kịp thời tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, các hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo huyện và các ngày lễ lớn. Đã tổ chức sản xuất, phát sóng 294 chương trình, trong đó có 9 chương trình tiếng Bana phát thanh trên sóng đài tỉnh. Các hoạt động ứng dụng khoa học công nghệ tiếp tục được chú trọng. Trang thông tin điện tử huyện hoạt động ổn định, nội dung, tin bài viết được cập nhật thường xuyên, phản ánh kịp thời các hoạt động chỉ đạo điều hành của lãnh đạo huyện và phục vụ nhu cầu tìm hiểu, nắm bắt thông tin của mọi tầng lớp nhân dân.

b) Giáo dục toàn diện tiếp tục tăng cường, nội dung tập trung vào công tác giáo dục tư tưởng chính trị, văn hóa truyền thống, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng thực hành. Chương trình kiên cố hóa trường lớp học, nhà công vụ giáo viên và nhà hiệu bộ tiếp tục được đẩy mạnh; cơ sở vật chất trường, lớp học được nâng lên; đội ngũ giáo viên được củng cố và kiện toàn.Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với Cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” tiếp tục được tăng cường. Đã hoàn thành tốt năm học 2014 - 2015; kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đảm bảo an toàn, nghiêm túc, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 74,1%, giảm 24,8% so với năm trước (Trường Trung học phổ thông Vĩnh Thạnh đạt 78,8%; Trường Phổ thông dân tộc nội trú Vĩnh Thạnh đạt 53,2%). Xét tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 98,78%. Công nhận hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%.

Công tác xét tuyển đầu cấp năm học 2015 - 2016 được thực hiện đúng quy chế, bước vào đầu năm học mới, toàn huyện có 7.344 học sinh với 329 lớp học và 783 cán bộ, giáo viên; tăng 241 học sinh so với năm trước. Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Hướng nghiệp Vĩnh Thạnh đã liên kết với các cơ sở giáo dục và đào tạo tiếp tục chiêu sinh các lớp trung cấp, cao đẳng nghề; chiêu sinh các lớp dạy nghề may, điện, tin học...                                                                                                                                                     

c) Ngành Y tế đã tổ chức thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, dịch lớn không có xảy ra. Đoàn Kiểm tra liên ngành huyện tổ chức kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại 146 cơ sở kinh doanh các dịch vụ ăn uống, giải khát và kịp thời chấn chỉnh các sai phạm. Công tác chỉ đạo nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân tiếp tục được đẩy mạnh. Các trạm y tế xã, thị trấn đã bố trí đầy đủ đội ngũ y, bác sĩ trực 24/24 giờ để phục vụ khám chữa bệnh, cấp cứu các tình huống kịp thời. Tính từ đầu năm đến nay, đã khám chữa bệnh cho 35.033 lượt người, giảm 18% so với cùng kỳ, trong đó trẻ em dưới 6 tuổi 4.355 lượt, công suất sử dụng giường bệnh 122%.

Công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình được triển khai đồng bộ tại các địa phương. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em và phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em được chú trọng, đã triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát theo Dự án nâng cao năng lực ghi chép biến động thông tin Dân số - Kế hoạch hóa gia đình ở các xã, thị trấn. Từ đầu năm đến nay, đã có 268 trẻ được sinh ra, giảm 10% so với cùng kỳ; sinh con thứ 3 trở lên giảm 37%; thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại 2.088 người, đạt 105% kế hoạch, tăng 5% so với cùng kỳ.

d) Các chính sách an sinh xã hội được triển khai theo kế hoạch, đã trợ cấp thường xuyên 13.127 lượt người, số tiền 3.410,550 triệu đồng, tăng 808 lượt so với cùng kỳ; phân bổ 109 tấn gạo cứu trợ đỏ lửa và giáp hạt. Tổ chứcthăm hỏi, tặng 3.743 suất quà, trị giá 904,75 triệu đồng cho các đối tượng thụ hưởng. Hỗ trợ 34,540 triệu đồng cho 1 gia đình bị hỏa hoạn. Phối hợp với Hiệp hội từ thiện Minh Đức tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc cho 5.533 lượt người, tặng 67 chiếc xe lăn, 23 chiếc ghế bại não, 100 gậy chống và 597 cặp kính đeo mắt cho các đối tượng. Từ đầu năm đến nay, đã xuất khẩu lao động sang thị trường các nước 5 lao động. Hiện nay, toàn huyện có 3.430 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 37,93%, giảm 5,47% so với năm trước, hộ cận nghèo 1.396 hộ, chiếm tỷ lệ 15,44%, tăng 0,34%. 

Công tác chăm sóc người có công với nước được chú trọng, đã triển khai tổng rà soát thực hiện chính sách ưu đãi người có công với nước. Phân bổ 2.000 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 57 nhà ở cho người có công với nước.Giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho 1.215 người có công; chế độ ưu đãi trong giáo dục 30 đối tượng; chế độ mai táng phí 30 đối tượng; chế độ thờ cúng liệt sỹ 87 đối tượng.Tổ chức lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 26 người; tổ chức đưa, đón đi điều dưỡng tập trung 100 người có công với nước; điều dưỡng tại nhà 475 đối tượng. Các hoạt động viếng dâng hoa, dâng hương các nghĩa trang, nhà bia ghi danh liệt sỹ nhân các ngày lễ lớn được tổ chức chu đáo.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho các đối tượng được thực hiện kịp thời, đã cấp 30.589 thẻ bảo hiểm y tế, tăng 1.516 thẻ so với năm trước, trong đó bảo hiểm y tế người có công với nước 1.320 thẻ; hộ nghèo 9.750 thẻ; hộ cận nghèo 4.557 thẻ; người cao tuổi 640 thẻ, trẻ em dưới 6 tuổi 3.517 thẻ…

e) Các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các Chương trình xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn huyện tiếp tục được triển khai theo kế hoạch, đã xây dựng kế hoạch vốn hỗ trợ cho các đối tượng thuộc diện thụ hưởng các chế độ chính sách đối với đồng bào miền núi; hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn đặc biệt khó khăn. Thực hiện chính sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg và Chỉ thị số 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời tổ chức cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đi tham quan, học tập kinh nghiệm sản xuất ở huyện Phù Cát. Nhân dịp lễ tết, đã tổ chức thăm tặng 30 suất quà, trị giá 12 triệu đồng cho các đối tượng chính sách người có uy tín trên địa bàn huyện. 

3. Xây dựng chính quyền và cải cách hành chính

Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo quản lý, tuyển dụng công chức, đào tạo bồi dưỡng được thực hiện theo quy định. Đã lập thủ tục trình Ban Thường vụ Huyện ủy cho chủ trương bổ nhiệm mới 2 chức vụ phó trưởng phòng trực thuộc UBND huyện. Quyết định điều động, bổ nhiệm 11 cán bộ lãnh đạo, quản lý các phòng, ban huyện. Đồng ý, chấp thuận cho ngành chức năng điều động, bổ nhiệm 4 cán bộ quản lý các trường học. Xét luân chuyển, biệt phái cán bộ, giáo viên năm học 2015 - 2016. Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2011 - 2016; phê chuẩn Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giám đốc, kiểm soát viên Hợp tác xã nông nghiệp Định Quang nhiệm kỳ 2014 - 2018. Kiểm tra, thu nhận 198 hồ sơ xét tuyển vào 46 chỉ tiêu công chức cấp xã và 31 hồ sơ xét tuyển vào 13 chỉ tiêu viên chức các đơn vị sự nghiệp năm 2015. Bổ nhiệm ngạch, chuyển xếp lương, nâng lương thường xuyên 161 cán bộ, công chức, viên chức; giải quyết chế độ nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội 12 cán bộ; giải quyết cho nghỉ việc 2 cán bộ, công chức.

Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến huyện lần thứ IV giai đoạn 2010 - 2015. Tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2014, lập thủ tục đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân; đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen cho 27 cá nhân và 6 tập thể, tặng cờ thi đua 1 đơn vị; UBND huyện tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở cho 133 cá nhân, danh hiệu lao động tiên tiến 230 cá nhân, danh hiệu tập thể lao động tiên tiến 32 cơ quan, đơn vị; tặng giấy khen 146 tập thể và 659 cá nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kết quả nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2014, trong bộ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện có 28/28 cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; có 5/83 cán bộ, công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có 75/83 cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ và 3/83 công chức hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện có 613/613 viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cấp xã có 3/91 cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có 88/91 cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ và 96/96 công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính được các ngành và các địa phương tiếp tục đẩy mạnh thông qua việc triển khai đồng bộ công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với kiểm soát thủ tục hành chính, hiện đại với yêu cầu đơn giản hóa thủ tục, công khai minh bạch, tạo thuận lợi trong giải quyết công việc của tổ chức, công dân. Tổ chức đánh giá, phân loại chính quyền cơ sở cho 9 xã, thị trấn năm 2014, đạt loại xuất sắc 1 đơn vị, loại tốt 8 đơn vị. 

4. Nội chính, quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội

a) Thanh tra và tư pháp

Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc, đã tổ chức tiếp 16 lượt công dân; tiếp nhận 20 đơn khiếu nại, kiến nghị (3 đơn khiếu nại, 17 đơn kiến nghị), đã giải quyết 3 khiếu nại, 12/16 đơn kiến nghị và chuyển 1 đơn không thuộc thẩm quyền. Công tác phòng, chống tham nhũng, thanh tra, kiểm tra, kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo đúng kế hoạch. Trong 9 tháng đầu năm, đã triển khai 3 cuộc thanh tra tập trung vào lĩnh vực quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên, các khoản đóng góp của nhân dân và các nguồn kinh phí chương trình mục tiêu; qua đó đã kết luận 2 cuộc thanh tra, phát hiện 2 đơn vị có sai phạm, kiến nghị thu hồi 509 triệu đồng.

Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý được quan tâm. Đã triển khai kế hoạch tổng rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; đồng thời tổ chức lấy ý kiến nhân dân tham gia, góp ý Dự thảo Bộ Luật dân sự và Bộ Luật hình sự (sửa đổi). Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai, Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở các xã, thị trấn tại một số điểm làng trên địa bàn huyện. Hoạt động chứng thực, đăng ký hộ tịch thuộc thẩm quyền cơ bản đáp ứng yêu cầu của tổ chức và công dân, đã chứng thực 1.808 trường hợp; đăng ký hộ tịch 74 trường hợp.

b) Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội

Công tác quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vữngCác lực lượng vũ trang huyện đã chủ động nắm chắc diễn biến tình hình, bảo vệ an toàn các ngày lễ lớn, Đại hội Đảng bộ các cấp, các tổ chức cơ sở Đảng và các mục tiêu kinh tế, chính trị. Công tác trực sẵn sàng chiến đấu thường xuyên được tăng cường, xử lý kịp thời, có hiệu quả các vụ việc xảy ra. Xây dựng kế hoạch mở rộng lực lượng dân quân tự vệ trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, kế hoạch chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đảm bảo cho việc diễn tập theo quy định. Công tác huấn luyện quân sự, huấn luyện dân quân cơ động, dân quân năm thứ nhất, dân quân binh chủng đúng nội dung, thời gian quy định. Kết quả giao quân đợt 2 năm 2015 đạt 100% chỉ tiêu giao.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được tăng cường, đã tổ chức nhiều đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội và kiềm chế tai nạn giao thông. Phạm pháp kinh tế, môi trường xảy ra 2 vụ, (hủy hoại rừng 1 vụ, vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng 1 vụ). Phạm pháp hình sự xảy ra 13 vụ, tăng 1 vụ so với cùng kỳ, (trộm cắp tài sản 2 vụ, đánh bạc 2 vụ, vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ 6 vụ, chống người thi hành công vụ 1 vụ, hiếp dâm 1 vụ, cố ý gây thương tích 1 vụ). Tai nạn giao thông xảy ra 8 vụ, chết 4 người, bị thương 9 người. Tự tử xảy ra 10vụ, tăng 8 vụ so với cùng kỳ, chết 9 người, (chết tăng 7 người); đuối nước xảy ra 1 vụ, chết 1 người. Lực lượng chức năngkiểm tra phát hiện773 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 251 lượt phương tiện, đã xử lý 773trường hợp, phạt tiền 338,2 triệu đồng. Đăng ký, cấp mới, cấp đổi 517 biển số xe mô tô các loại.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội của huyện trong 9 tháng đầu năm 2015 vẫn còn những tồn tại, yếu kém sau:

- Công tác chỉ đạo sản xuất nông nghiệp ở một số địa phương còn chưa quyết liệt nên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ còn chậm, chấp hành lịch sản xuất mùa vụ chưa tốt; chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về giống cây trồng, vật nuôi chưa sâu rộng. Triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2015 chậm; vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng tuy giảm nhưng vẫn còn phức tạp. Công tác tham mưu chỉ đạo thực hiện một số chương trình, đề án trọng tâm, trọng điểm còn nhiều hạn chế.

- Tiến độ thi công, giải ngân một số công trình xây dựng mới và trọng điểm chưa đúng với kế hoạch đề ra. Tiến độ bồi thường hỗ trợ, giải phóng mặt bằng còn chậm. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng chưa tương xứng với tiềm năng. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Tà Súc còn kéo dài, tiến độ xây dựng Khu chăn nuôi tập trung chậm, thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp còn khó khăn.

- Hoạt động văn hoá - thông tin, thể dục thể thao ở miền núi có nhiều khởi sắc nhưng phong trào chưa sâu rộng. Giáo dục toàn diện có một số mặt còn hạn chế. Công tác xuất khẩu lao động được tích cực triển khai nhưng chưa mang lại hiệu quả cao nhất. Đời sống của một bộ phận nhân dân nông thôn, miền núi, người có thu nhập thấp còn khó khăn. 

- Cải cách thủ tục hành chính có nhiều chuyển biến nhưng chưa thật sự rõ nét; tinh thần, trách nhiệm, thái độ ứng xử và phục vụ hành chính công của một số cán bộ, công chức chưa tốt. Công tác phối hợp tham mưu chỉ đạo, xử lý những khó khăn vướng mắc ở một số ngành, lĩnh vực và địa phương còn hạn chế.Tình hình hoạt động của các loại tội phạm có lúc, có nơi còn diễn biến phức tạp. Xử lý số thanh niên trốn khám tuyển quân sự chưa chặt chẽ. Tai nạn giao thông đường bộ, tệ nạn tự tử có chiều hướng tăng.

Nguyên nhân những khuyết điểm, yếu kém trên ngoài mặt khách quan tác động còn có yếu tố chủ quan trong việc tổ chức phối, kết hợp triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND huyện về một số nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm tại các ngành, các địa phương chưa chặt chẽ, kịp thời và thiếu đồng bộ; chỉ đạo xử lý một số vấn đề tồn tại, yếu kém còn chưa tập trung, thiếu kiên quyết. Một bộ phận nhân dân còn trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG 3 THÁNG CUỐI NĂM 2015

Nhiệm vụ còn lại của 3 tháng cuối năm 2015 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết HĐND huyện đã đề ra. Cùn


Download tài liệu đính kèm
        LỜI CHÀO MỪNG
Lời chào mừng
        BẢN ĐỒ VĨNH THẠNH
Bản đồ Vĩnh Thạnh
           VĨNH THẠNH QUA ẢNH
     Thông báo

Thông báo quy định nơi nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Vĩnh Thạnh

Chính sách thu lệ phí trước bạ

Thông báo về việc lấy ý kiến nhân dân về kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Vĩnh Thạnh

Quyết định về việc điều chỉnh kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thạnh

Thông báo về việc niêm yết công khai để lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 công trình Khu dân cư trung tâm thị trấn Vĩnh Thạnh: Nội dung quy hoạch chi tiết; Phiếu xin ý kiến

Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thạnh

Thông báo về việc công bố công khai điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Vĩnh Thạnh

Thông báo chấm phúc khảo kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thạnh

Thông báo về việc niêm yết công khai để lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 công trình:Khu dân cư trung tâm xã Vĩnh Hiệp. Địa chỉ: Xã Vĩnh Hiệp, huyện VĨnh Thạnh

Thông báo về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2019

Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tạc các cơ sở giáo dục trung học cơ sở, tiểu học, mầm non năm 2019

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn và kết quả xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thạnh

         CHUYÊN MỤC VIDEO
         CA KHÚC VĨNH THẠNH

vinhthanh.binhdinh.gov.vn
Đường dây nóng
biểu trưng Bình Định
Học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh
Công dân hỏi
Công báo Bình Định
               Thống kê người dùng
  Đang online:               11
  Số lượt truy cập: 4067795
 
Bản quyền thuộc về:UBND HUYỆN VĨNH THẠNH TỈNH BÌNH ĐỊNH - PEOPLES COMMITTEE OF VINH THANH DISTRICT.
Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Thạnh , huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.
ĐT: 056.3886374
Email: vanphong@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung:Huỳnh Đức Bảo – Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh