Chào mừng các bạn đến với trang thông tin điện tử Huyện Vĩnh Thạnh tỉnh Bình Định!Trang chủ  Liên hệ  Sơ đồ site  English

  ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN VĨNH THẠNH                                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     --------------------                                                                                ----------------------------------

     Số: 138/BC-UBND                                                                                   Vĩnh Thạnh, ngày 22 tháng 7 năm2015

 

BÁOCÁO

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

---------------------------------

 

Phần thứ nhất

TÓM TẮT MỘT SỐ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM

 VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ

DỰ BÁO KHẢ NĂNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2015

 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

1. Tóm tắt một số tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2015

Trong 6 tháng đầu năm 2015, thời tiết diễn biến thất thường, nắng nóng kéo dài đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân. Trước tình hình đó, UBND huyện cùng với các ngành, các địa phương đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy và HĐND huyện với các nhiệm vụ, giải pháp điều hành phù hợp và đạt được những kết quả tích cực. Tổng giá trị sản xuất thực hiện 565.041 triệu đồng, đạt 53,9% kế hoạch, tăng 10% so với cùng kỳ. Văn hóa, xã hội, cải cách hành chính, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Chính trị, xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Kết quả một số lĩnh vực công tác như sau:

a) Lĩnh vực kinh tế

Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản thực hiện 351.920 triệu đồng, đạt 67% kế hoạch, tăng 4,4% so với cùng kỳ. Tổng diện tích cây lúa gieo trồng 1.845,6 ha, đạt 73,8% kế hoạch, tăng 0,1% so với cùng kỳ, năng suất đạt 61,4 tạ/ha, tăng 0,5% so với cùng kỳ, sản lượng 11.339,3 tấn, tăng 0,7% so với cùng kỳ. Diện tích một số cây trồng cạn và cây công nghiệp giảm so với cùng kỳ. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản 82,6 ha, đạt 100% kế hoạch; sản lượng khai thác 325 tấn, đạt 56% kế hoạch, tăng 25,5% so với cùng kỳ. Công tác tiêm phòng dịch bệnh, tiêu độc sát trùng môi trường chăn nuôi và kiểm tra, kiểm soát giết mổ, kiểm dịch vận chuyển gia súc, gia cầm được tăng cường, dịch bệnh lớn không xảy ra.

Công tác trồng rừng, chăm sóc, giao khoán, quản lý bảo vệ và phòng chống cháy rừng tiếp tục được triển khai theo kế hoạch. Các ngành chức năng đã triển khai 119 đợt kiểm tra truy quét, phát hiện 36 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, tạm giữ 64,577m3 gỗ các loại và một số phương tiện vận chuyển, khai thác. Xử lý 46 vụ vi phạm.

Kết quả rà soát, đánh giá thực trạng nông thôn mới theo Bộ tiêu chí Quốc gia, đến nay xã Vĩnh Quang đạt 11 tiêu chí, Vĩnh Thuận đạt 9 tiêu chí, Vĩnh Hiệp đạt 10 tiêu chí, Vĩnh Thịnh đạt 11 tiêu chí, Vĩnh Hảo đạt 8 tiêu chí, Vĩnh Hòa đạt 7 tiêu chí, Vĩnh Sơn đạt 5 tiêu chí, Vĩnh Kim đạt 3 tiêu chí.

Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thực hiện 18.569 triệu đồng, đạt 42,9% kế hoạch, tăng 12,2% so với cùng kỳ. Doanh thu từ kinh doanh điện - nước 6.689 triệu đồng, đạt 47,1% kế hoạch, tăng 15% so với cùng kỳ.Giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ thực hiện 194.552 triệu đồng, đạt 40,5% kế hoạch, tăng 21,3% so với cùng kỳ. Các loại hình dịch vụ giao thông vận tải, bưu chính viễn thông tiếp tục phát triển. Công tác quản lý thị trường được chú trọng.

Tổng thu ngân sách nhà nước 219.768 triệu đồng, đạt 126,7% kế hoạch, tăng 11,7% so với cùng kỳ. Chi ngân sách nhà nước 141.362 triệu đồng, đạt 81,5% kế hoạch, tăng 14,7% so với cùng kỳ.Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển đã tiếp nhận, phân bổ 108.250 triệu đồng. Giá trị khối lượng đầu tư xây dựng cơ bản 40.618 triệu đồng; giải ngân 55.446 triệu đồng, đạt 51,2% kế hoạch, tăng 30,9% so với cùng kỳ.

b) Lĩnh vực văn hóa - xã hội

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được chăm lo ngày càng tốt hơn, góp phần thiết thực vào việc bảo đảm an sinh xã hội, ổn định và cải thiện đời sống nhân dân. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân có nhiều cố gắng, trạm y tế các xã, thị trấn tiếp tục được đầu tư về trang biết bị khám chữa bệnh, tăng cường đội ngũ y sỹ, bác sỹ về phục vụ tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân và giảm tải cho Trung tâm Y tế huyện. Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ đạt được những thành quả mới.

Các chính sách an sinh xã hội và công tác chăm sóc người có công với nước được quan tâm, các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho các đối tượng được thực hiện kịp thời. Các chương trình, dự án và các chính sách vùng đồng bào dân tộc, miền núi được triển khai thực hiện lồng ghép vào Chương trình giảm nghèo và Chương trình xây dựng Nông thôn mới.

Trong 6 tháng đầu năm, đã tổ chức tuyên truyền xuất khẩu lao động tại các xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Kim, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Hảo và Vĩnh Hòa; trợ cấp thường xuyên cho 7.260 lượt người; phân bổ 79 tấn gạo cứu trợ đỏ lửa và giáp hạt; thăm hỏi và tặng 3.543 suất quà cho đối tượng thụ hưởng. Phối hợp với Hiệp hội từ thiện Minh Đức tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho 5.533 lượt người trên địa bàn huyện.

c) Lĩnh vực xây dựng chính quyền, hoạt động khối nội chính

Tổ chức bộ máy chính quyền các ngành, các cấp tiếp tục được củng cố, kiện toàn;công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo công khai, công bằng đúng quy định; công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức được thực hiện theo quy định. Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo; thi đua, khen thưởng; văn thư, lưu trữ được thực hiện theo đúng quy định. Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo có chuyển biến tích cực. Công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được tăng cường.

2. Những tồn tại, hạn chế

Công tác chỉ đạo sản xuất nông nghiệp ở một số địa phương còn chưa quyết liệt; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ còn chậm, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về giống cây trồng, vật nuôi chưa sâu rộng. Khai thác lâm sản trái phép, phá rừng làm nương rẫy trái phép chưa được ngăn chặn triệt để. Công tác tham mưu chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững còn hạn chế. Quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản chưa chặt chẽ, tình trạng tranh chấp, kiến nghị về đất đai còn phức tạp.

Tiến độ thi công, giải ngân một số công trình còn chậm. Bồi thường hỗ trợ, giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng chưa tương xứng với tiềm năng. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Tà Súc còn kéo dài, thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp chưa hiệu quả. Cân đối thu, chi ngân sách nhà nước còn khó khăn.

Hoạt động văn hoá - thông tin, thể dục thể thao ở miền núi, vùng sâu, vùng xa có tiến bộ nhưng chưa được bảo tồn và phát huy tốt những nét văn hóa truyền thống. Chất lượng giáo dục toàn diện có một số mặt còn hạn chế. Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động chưa tốt. Đời sống một bộ phận nhân dân nông thôn, miền núi, vùng xa còn khó khăn. 

Cải cách thủ tục hành chính có nhiều chuyển biến nhưng chưa thật sự rõ nét; tinh thần, trách nhiệm, thái độ ứng xử và phục vụ hành chính công của một số cán bộ, công chức chưa tốt. Kỷ cương, kỷ luật hành chính chưa nghiêm; lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị và địa phương còn thiếu tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.Tình hình hoạt động của các loại tội phạm có lúc, có nơi còn diễn biến phức tạp. Tai nạn giao thông nghiêm trọng và tệ nạn tự tử trong đồng bào dân tộc thiểu số có chiều hướng tăng.

Nguyên nhân những khuyết điểm, yếu kém trên ngoài mặt khách quan còn có yếu tố chủ quan là việc triển khai tổ chức thực hiện của các ngành, các địa phương chưa kịp thời; sự phối, kết hợp chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ; chỉ đạo xử lý một số vấn đề tồn tại, yếu kém còn chưa tập trung, thiếu kiên quyết. Một bộ phận nhân dân còn trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

II. DỰ BÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2015, CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015

1. Dự báo kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2015

- Giá trị sản xuất ước thực hiện 1.048.935 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 11,9% so với cùng kỳ. Trong đó nông - lâm - ngư nghiệp tăng 5,4%; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 18,8%; thương mại - dịch vụ tăng 19,3%.

- Tỷ trọng giữa các ngành ước thực hiện: Nông - lâm - ngư nghiệp chiếm 50,12%; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp chiếm 4,05%; thương mại - dịch vụ chiếm 45,83%.

- Sản lượng lương thực có hạt 16.520,6 tấn (sản lượng thóc 14.125 tấn).

- Tổng thu ngân sách huyện 287.048 triệu đồng, trong đó thu trên địa bàn 17.570 triệu đồng. 

- Tổng chi ngân sách huyện 273.975 triệu đồng.

- Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển ước thực hiện 142.138 triệu đồng.

-  Bình quân lương thực đầu người 561,2 kg/năm.

- Thu nhập bình quân đầu người 18,068 triệu đồng/năm.

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0,8%.

- Tạo việc làm mới 600 lao động.

- Tỷ lệ lao động được đào tạo, bồi dưỡng nghề so với tổng số lao động 37,5%.

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 33%.

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 16,5%.

- Tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 66,2%.

- Tỷ lệ dân số sử dụng nước hợp vệ sinh 95%

- Tỷ lệ hộ dân cư sử dụng điện sinh hoạt 98%.

2. Những giải pháp chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2015

Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu huyện Đảng bộ lần thứ XVI; các Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội năm 2015; Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới; Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững đảm bảo theo kế hoạch; đồng thời tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản. Đẩy mạnh gieo trồng các loại cây trồng cạn; chuẩn bị các điều kiện để thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2015 - 2016. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm đi đôi với việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Triển khai phương án, kế hoạch phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2015.

Triển khai thực hiện các chính sách về bảo vệ và phát triển rừng, triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2015 đảm bảo theo kế hoạch, chú trọng các dự án trồng rừng sản xuất, rừng phòng hộ, trồng rừng theo Dự án Jica2, giao khoán bảo vệ chăm sóc rừng. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn tình trạng vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng; xử lý nghiêm các vụ phá rừng làm nương rẫy trái phép và khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản. Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các tổ chức, cá nhân. Tập trung giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc trong công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng.

Đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến, kêu gọi đầu tư vào Cụm công nghiệp Tà Súc, Khu chăn nuôi tập trung và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy chế biến tinh bột sắn. Tăng cường các biện pháp tăng thu ngân sách, nhất là thu cân đối ngân sách trên địa bàn huyện hưởng theo phân cấp để đảm bảo nhu cầu chi theo kế hoạch.

Chỉ đạo triển khai thực hiệu có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015, đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trong kế hoạch; điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng trung hạn giai đoạn 2016 - 2020. Lập chủ trương đầu tư trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật những dự án khởi công mới 2016 đúng theo quy định của Luật Đầu tư công.

Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động trên các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa - thông tin, truyền thanh - truyền hình, thể dục - thể thao. Thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội; chú trọng công tác đào tạo nghề, xuất khẩu lao động, thực hiện tốt các chính sách định canh định cư theo Quyết định số 33; Chương trình 134; Chương trình 135 và chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định số 167 của Chính phủ.

Tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ nhân dân ở tuyến huyện và các trạm y tế xã, thị trấn. Triển khai có hiệu quả công tác dân số, kế hoạch hoá gia đình năm 2015. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức khai giảng năm học mới 2015 - 2016. Duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập trung học cơ sở, phổ cập giáo dục trung học phổ thông. Triển khai tốt chương trình kiên cố hóa trường lớp học, nhà công vụ giáo viên và nhà hiệu bộ.

Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả các giải pháp đồng bộ cải cách thủ tục hành chính theo hướng gọn nhẹ, tập trung vào đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho tổ chức và công dân, phải gắn liền với việc nâng cao đạo đức, trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ, công chức trong thực thi công vụ.

Tổ chức thực hiệnvà giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, khiếu kiện, tố cáo của công dân; đề ra giải pháp hợp lý, hiệu quả để giải quyết tốt các vụ việc khiếu nại tồn đọng, phức tạp, kéo dài; kịp thời giải quyết các vụ việc khiếu nại mới phát sinh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật; tăng cường công tác trợ giúp pháp lý. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở.

Tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự xã hội. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2015 theo kế hoạch; duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn các mục tiêu trọng điểm. Đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; triển khai các biện pháp trấn áp tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, kiềm chế tai nạn giao thông đường bộ và hạn chế nạn tự tử trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Phần thứ hai

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2016

 

I.NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2016

1. Nhiệm vụ: Năm 2016 là năm đầu thực hiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016 - 2020, bối cảnh quốc tế và tình hình trong nước tạo ra nhiều cơ hội, thuận lợi nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân phải có quyết tâm cao, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt hơn, tận dụng cơ hội vượt qua khó khăn thách thức để phát triển. Đối với huyện Vĩnh Thạnh, nguồn lực còn hạn chế, tình hình đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện sẽ tác động trực tiếp đến môi trường sinh thái; nguy cơ gây sạt lở cao, diện tích đất sản xuất nông nghiệp thu hẹp; đời sống của một bộ phận nhân dân miền núi, người có thu nhập thấp còn nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, UBND huyện sẽ tập trung chỉ đạo các ngành chức năng và các địa phương tiếp tục cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 theo Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu năm 2016

- Giá trị sản xuất đạt 1.194.066 triệu đồng, tăng 13,8% so với cùng kỳ. Trong đó nông - lâm - ngư nghiệp tăng 7,8%; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 21%; thương mại - dịch vụ tăng 19,8%.

- Tổng thu ngân sách trên địa bàn 256.978 triệu đồng, trong đó thu cân đối 16.450 triệu đồng (thu tiền sử dụng đất 2.000 triệu đồng).

- Tổng chi ngân sách 256.978 triệu đồng.

- Sản lượng lương thực có hạt 16.593 tấn (sản lượng thóc 14.136 tấn).

- Bình quân lương thực đầu người 520 kg/người/năm.

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 16,25%.

- Tỷ lệ xã, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về y tế 44% (4/9 xã, thị trấn).

- Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn Quốc gia 39,3% (11/28 trường học).

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 28%.

- Giải quyết việc làm mới 600 lao động.

- Tỷ lệ dân số sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh 95%.

- Tỷ lệ hộ dùng điện sinh hoạt 99%.

- Tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 66,5%.

II. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tăng cường áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chăn nuôi để tăng năng suất và sản lượng; chủ động cung ứng đầy đủ giống, phân bón, vật tư cho sản xuất nông, lâm nghiệp. Triển khai nhân rộng mô hình Cánh đồng mẫu lớn. Quy hoạch, chuyển đổi mô hình trồng 3 vụ lúa sang trồng màu xen giữa 2 vụ lúa, tiếp tục chuyển đổi diện tích cây điều kém hiệu quả sang cây trồng khác có giá trị kinh tế. Phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng chăn nuôi công nghiệp, bán công nghiệp, áp dụng công nghệ tiên tiến, an toàn dịch bệnh. Đầu tư phát triển Khu chăn nuôi tập trung đúng mục đích, có hiệu quả.

2. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng, tập trung bảo vệ diện tích rừng hiện có. Tiếp tục mở rộng diện tích giao khoán cho nhân dân nhận quản lý, bảo vệ, Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đến cộng đồng dân cư bằng nhiều hình thức.

3. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ  động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh thiên tai; xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất công khai, minh bạch; rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đối với từng loại khoáng sản nhằm gìn giữ, khai thác có hiệu quả các nguồn tài nguyên.

4. Thực hiện tốt chính sách đối với đồng bào miền núi, trong đó cần tập trung ổn định sản xuất và đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo theo các Chương trình hỗ trợ giảm nghèo của Chính phủ.

5. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến, kêu gọi đầu tư vào Cụm công nghiệp Tà Súc, Khu chăn nuôi tập trung và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư xây dựng các cơ sở chế biến, sản xuất kinh doanh. Tăng nhanh giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Đẩy mạnh công tác khuyến công,tổ chức triển khai thực hiện tốt chính sách khuyến khích phát triển làng nghề, tiểu thủ công nghiệp.

6. Tiếp tục xây dựng, chỉnh trang khu Trung tâm hành chính huyện; xây dựng, nâng cấp các công trình hạ tầng y tế, kiên cố hóa trường lớp học đạt chuẩn theo tiêu chí Nông thôn mới. Nâng cấp, đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch ở những nơi có điều kiện, mở rộng dự án cấp nước trung tâm huyện đến các xã lân cận.

7. Tập trung khai thác tốt các nguồn thu, chống thất thu và lạm thu, thực hành tiết kiệm chi ngân sách, chống lãng phí trong sử dụng kinh phí chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi thường xuyên và các lĩnh vực khác.

8. Tổ chức đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nhiệm vụ kinh tế, chính trị và các ngày lễ lớn trong năm. Nâng cao chất lượng dạy và học toàn diện ở các cấp học. Triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình y tế Quốc gia; các chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình.

9. Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội và chăm sóc người có công với nước. Đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, đào tạo nghề và xuất khẩu lao động. Triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết số 30a của Chính phủ, để hỗ trợ sản xuất, ổn định đời sống người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn, vùng bị thiên tai.

10. Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy chính quyền từ huyện đến cơ sở; đổi mới việc sắp xếp, bổ nhiệm nhân sự theo hướng nâng cao vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức. Triển khai hiệu quả Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020, tập trung vào đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho tổ chức và công dân đến liên hệ công việc.

11. Duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn các mục tiêu trọng điểm; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Nâng cao chất lượng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới. Tiếp tục chủ động công tác phòng, chống có hiệu quả các loại tội phạm, giữ gìn trật tự công cộng và giải quyết các tệ nạn xã hội ở các địa bàn trọng điểm. Tăng cường công tác thanh tra, điều tra, kiểm sát, xét xử và thi hành án, nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các đối tượng vi phạm đúng người, đúng tội, không để oan sai./.                                                                  

                                                                                                        TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Nơi nhận:                                                                                                                     KT. CHỦ TỊCH

 - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh;                                                                                     PHÓ CHỦ TỊCH                            

 - Lưu: VT, K5, TCKH.                                                                                      

                                                                                                                             (Đã ký)

                                                                                                               

                                                                                                                           Lê Văn Đẩu


Download tài liệu đính kèm
        LỜI CHÀO MỪNG
Lời chào mừng
        BẢN ĐỒ VĨNH THẠNH
Bản đồ Vĩnh Thạnh
           VĨNH THẠNH QUA ẢNH
     Thông báo

Thông báo quy định nơi nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Vĩnh Thạnh

Chính sách thu lệ phí trước bạ

Thông báo về việc lấy ý kiến nhân dân về kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Vĩnh Thạnh

Quyết định về việc điều chỉnh kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thạnh

Thông báo về việc niêm yết công khai để lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 công trình Khu dân cư trung tâm thị trấn Vĩnh Thạnh: Nội dung quy hoạch chi tiết; Phiếu xin ý kiến

Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thạnh

Thông báo về việc công bố công khai điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Vĩnh Thạnh

Thông báo chấm phúc khảo kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thạnh

Thông báo về việc niêm yết công khai để lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 công trình:Khu dân cư trung tâm xã Vĩnh Hiệp. Địa chỉ: Xã Vĩnh Hiệp, huyện VĨnh Thạnh

Thông báo về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2019

Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tạc các cơ sở giáo dục trung học cơ sở, tiểu học, mầm non năm 2019

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn và kết quả xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thạnh

         CHUYÊN MỤC VIDEO
         CA KHÚC VĨNH THẠNH

vinhthanh.binhdinh.gov.vn
Đường dây nóng
biểu trưng Bình Định
Học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh
Công dân hỏi
Công báo Bình Định
               Thống kê người dùng
  Đang online:               13
  Số lượt truy cập: 4067741
 
Bản quyền thuộc về:UBND HUYỆN VĨNH THẠNH TỈNH BÌNH ĐỊNH - PEOPLES COMMITTEE OF VINH THANH DISTRICT.
Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Thạnh , huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.
ĐT: 056.3886374
Email: vanphong@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung:Huỳnh Đức Bảo – Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh