Chào mừng các bạn đến với trang thông tin điện tử Huyện Vĩnh Thạnh tỉnh Bình Định!Trang chủ  Liên hệ  Sơ đồ site  English

 

   ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN VĨNH THẠNH                                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     -------------------                                                                                                                    --------------------------------------------

Số: 111/BC-UBND                                                                                        Vĩnh Thạnh, ngày 22 tháng 6 năm 2015

 

BÁO CÁO

Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm

và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015

 

 

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

Trong 6 tháng đầu năm 2015, thời tiết diễn biến thất thường, nắng nóng kéo dài đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân. Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, ngay từ đầu năm, UBND huyện đã tổ chức triển khai các Nghị quyết của HĐND huyện, ban hành Quyết định về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước; đồng thời triển khai quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đề ra nên trong 6 tháng đầu năm, kinh tế của huyện tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, tổng giá trị sản xuất ước thực hiện 565.041 triệu đồng, đạt 53,9% kế hoạch, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản tăng 4,4%; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 12,2%; thương mại - dịch vụ tăng 21,3%. Văn hóa, xã hội, cải cách hành chính, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Chính trị, xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Kết quả thực hiện trên một số lĩnh vực chủ yếu như sau:

1. Phát triển kinh tế

a) Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản và tài nguyên, môi trường

Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản ước thực hiện 351.920 triệu đồng, đạt 67% kế hoạch, tăng 4,4% so với cùng kỳ.

Trồng trọt: Tổng diện tích cây lúa đã thực hiện 1.845,6 ha, đạt 73,8% kế hoạch, tăng 0,1% so với cùng kỳ (diện tích lúa lai 835 ha), năng suất ước đạt 61,4 tạ/ha, tăng 0,5% so với cùng kỳ (tăng 0,3 tạ/ha), sản lượng 11.339,3 tấn, tăng 0,7% so với cùng kỳ, trong đó diện tích lúa vụ Đông Xuân 910,3 ha, đạt 100,3% kế hoạch, tăng 0,6% so với cùng kỳ, năng suất 65 tạ/ha, giảm 0,2% so với cùng kỳ, sản lượng 5.917 tấn, tăng 0,4% so với cùng kỳ; vụ Hè Thu 935,3 ha, đạt 96,7% kế hoạch, giảm 0,3% so với cùng kỳ (vụ Hè 631,5 ha; vụ Thu 303,8 ha), năng suất ước đạt 58 tạ/ha, sản lượng 5.422,4 tấn.

Một số cây trồng cạn như cây ngô thực hiện 7 ha, đạt 1,3% kế hoạch, giảm 61,1% so với cùng kỳ, năng suất 45,3 tạ/ha, tăng 0,7% so với cùng kỳ; đậu các loại 959,5 ha, đạt 91,4% kế hoạch, giảm 4,3% so với cùng kỳ, năng suất 12,8 tạ/ha, giảm 8,7% so với cùng kỳ; lạc 63 ha, đạt 114,5% kế hoạch, tăng 20% so với cùng kỳ; năng suất 27,2 tạ/ha, tăng 0,7% so với cùng kỳ; cây mía thu hoạch 261 ha, đạt 100% kế hoạch, giảm 21,9% so với cùng kỳ, năng suất 627,8 tạ/ha, sản lượng 16.385,6 tấn, diện tích mía trồng mới và lưu gốc 233 ha, đạt 89,3% kế hoạch, giảm 10,7% so với cùng kỳ; cây mì thu hoạch 860 ha, đạt 100% kế hoạch, tăng 19,6% so với cùng kỳ; năng suất 323 tạ/ha, sản lượng 27.778 tấn, diện tích trồng mới 1.009 ha, đạt 117,3% kế hoạch, tăng 17,3% so với cùng kỳ; cây điều thu hoạch 1.499 ha, đạt 103,4% kế hoạch, năng suất 4,5 tạ/ha, tăng 1,4% so với cùng kỳ; cà phê thu hoạch 90 ha, năng suất 14 tạ/ha.

Chăn nuôi: Theo kết quả điều tra, toàn huyện có 1.235 con trâu, đạt 100,4% kế hoạch, tăng 1,3% so với cùng kỳ; đàn bò 14.768 con, đạt 100,5% kế hoạch, tăng 5% so với cùng kỳ, tỷ lệ lai 89%; đàn lợn 22.876 con, đạt 99,5% kế hoạch, tăng 1,8% so với cùng kỳ, tỷ lệ lai 99%; đàn dê 1.426 con, đạt 95,1% kế hoạch, tăng 3,9% so với cùng kỳ; gia cầm 100.810 con, đạt 100,8% kế hoạch, tăng 3,4% so với cùng kỳ. Công tác tiêm phòng dịch bệnh, tiêu độc sát trùng môi trường chăn nuôi và kiểm tra, kiểm soát giết mổ, kiểm dịch vận chuyển gia súc, gia cầm được tăng cường, dịch bệnh lớn không có xảy ra. Kết thúc tiêm phòng đợt I năm 2015, các địa phương đã tiêm phòng cúm gia cầm 13.493 liều; tiêm phòng LMLM gia súc 14.203 liều, đạt 88,05% so với tổng đàn; tiêm phòng lợn giống 1.969 liều, đạt 71,97%; tiêm phòng dịch tả lợn 16.256 liều, đạt 85,68% so với tổng đàn.

Thủy sản: Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản 82,6 ha, đạt 100% kế hoạch; nuôi cá lồng hồ Định Bình 10.125 m3, tăng 405m3 so với cùng kỳ, đối tượng chủ yếu là cá điêu hồng, nguồn giống luôn đảm bảo chất lượng, thích nghi tốt với môi trường và phát triển mạnh, dịch bệnh ít xảy ra, số lượng giống thả 810.000 con với mật độ 80 con/m3. Sản lượng khai thác ước thực hiện 325 tấn, đạt 56% kế hoạch, tăng 25,5% so với cùng kỳ, trong đó sản lượng nuôi trồng 262 tấn, sản lượng đánh bắt 63 tấn.

Chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, hỗ trợ sản xuất: Chỉ đạo triển khai nhân rộng mô hình cánh đồng mẫu lớn sản suất lúa lai tại 7 xã, thị trấn với diện tích 224,4 ha, năng suất bình quân đạt từ 70 - 72 tạ/ha, cao hơn năng suất bình quân chung của cả huyện từ 5 - 7 tạ/ha. Tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, triển khai xây dựng mô hình chuyển đổi diện tích đất lúa thiếu nước sang trồng ngô lai vụ Hè Thu tại xã Vĩnh Thịnh với quy mô 2 ha; đồng thời triển khai 2 mô hình khuyến nông, khuyến ngư. Thực hiện dự án Các bon thấp, từ đầu năm đến nay, đã triển khai xây dựng 23 công trình khí sinh học.

Lâm nghiệp: Chuẩn bị các điều kiện cần thiết triển khai trồng rừng chuyển đổi diện tích cây điều kém hiệu quả 300 ha; trồng rừng sau khai thác 110 ha; trồng rừng theo Dự án Jica2 với diện tích 100 ha. Giao khoán quản lý bảo vệ rừng 24.674,1 ha, đạt 104,6%, tăng 9,6% so với cùng kỳ (giao khoán theo Chương trình Nghị quyết số 30a, diện tích 22.505,6 ha; Dự án Jica2, diện tích 243 ha; dịch vụ môi trường rừng, diện tích 1.925,4 ha); chăm sóc rừng trồng 273,3 ha; khai thác rừng trồng nguyên liệu 6,7 ha. Triển khai 119 đợt kiểm tra truy quét, phát hiện 36 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, giảm 83 vụ so với cùng kỳ, trong đó phát rừng làm nương rẫy trái phép 5 vụ, thiệt hại 6.067m2 rừng các loại; vận chuyển gỗ trái phép 1 vụ; lâm sản, phương tiện không chủ 29 vụ; khai thác lâm sản 1 vụ; tạm giữ 64,577m3 gỗ các loại và một số phương tiện vận chuyển, khai thác. Xử lý 46 vụ (năm trước chuyển sang 19 vụ), tịch thu 28,212m3 gỗ các loại và một số phương tiện vận chuyển, khai thác.

Công tác xây dựng nông thôn mới: Tổ chức sơ kết 4 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới; kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới các cấp; đồng thời tập trung chỉ đạo các địa phương tích cực đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình theo kế hoạch đề ra. Triển khai xây dựng kế hoạch kiên cố hóa kênh mương, xây dựng các hạng mục công trình thuộc nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Kết quả rà soát, đánh giá thực trạng nông thôn mới theo Bộ tiêu chí Quốc gia, đến nay xã Vĩnh Quang đạt 11 tiêu chí, Vĩnh Thuận đạt 9 tiêu chí, Vĩnh Hiệp đạt 10 tiêu chí, Vĩnh Thịnh đạt 11 tiêu chí, Vĩnh Hảo đạt 8 tiêu chí, Vĩnh Hòa đạt 7 tiêu chí, Vĩnh Sơn đạt 5 tiêu chí, Vĩnh Kim đạt 3 tiêu chí.

Công tác quản lý đất đai: Khảo sát, kiểm kê, lập phương án bồi thường 8 công trình. Lập hồ sơ thiết kế dự toán công trình san gạt mặt bằng khu dân cư thôn Định An, đường cuối khu C khu vực thị trấn Vĩnh Thạnh. Lập thủ tục đề nghị tỉnh thu hồi 357.903,9m2 đất để xây dựng các công trình và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu chăn nuôi tập trung huyện.

Hoàn thành công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính, đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Vĩnh Thuận, Vĩnh Hòa và làng Hà Rơn, làng Klot Pok. Cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất 186 trường hợp, diện tích 92.622,7m2; chuyển mục đích sử dụng đất 4 trường hợp, diện tích 764m2. Tổ chức bán đấu giá 10.365,7m2 đất ở tại khu quy hoạch dân cư phía Nam Trung tâm Y tế huyện và khu quy hoạch phía Tây, phía Nam Trung tâm Nông - Lâm - Ngư huyện. Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 181 trường hợp, xóa đăng ký thế chấp 102 trường hợp.

Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường sinh thái tiếp tục được tăng cường, đã kiểm tra đình chỉ 2 trường hợp khai thác cát xây dựng trái phép và khai thác đất trái phép. Triển khai nhiều đợt phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường sinh thái và đẩy mạnh các hoạt động truyền thông hưởng ứng nhân Ngày Môi trường thế giới bằng nhiều hình thức. Thu gom rác thải ước đạt 1.400m3.

b) Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp

Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước thực hiện 18.569 triệu đồng, đạt 42,9% kế hoạch, tăng 12,2% so với cùng kỳ. Một số sản phẩm tăng khá so với cùng kỳ như dầu thực vật 3,6 tấn, tăng 5,3%; xay xát 8.214 tấn, tăng 3,2%; thức ăn gia súc 620 tấn, tăng 4%; rượu trắng 250.000 lít, tăng 11,1%; gỗ xẻ 1.110m3, tăng 12,7%... Cụm công nghiệp Tà Súc thu hút 4 doanh nghiệp đăng ký đầu tư, trong đó có 2 doanh nghiệp đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng chỉ có 1 doanh nghiệp sản xuất ổn định. Chuyển mục đích sử dụng 185.000m2 đất tại Khu chăn nuôi tập trung huyện để giao cho 1 doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy chế biến tinh bột sắn, hiện nay doanh nghiệp đã hoàn thành các thủ tục đầu tư và đang triển khai xây dựng cơ sở sản xuất với công suất 120 tấn/ngày. 

Doanh thu từ kinh doanh điện - nước ước thực hiện 6.689 triệu đồng, đạt 47,1% kế hoạch, tăng 15% so với cùng kỳ; sản lượng điện mua vào ước thực hiện 4.162.544 kwh, đạt 48% kế hoạch, tăng 11% so với cùng kỳ; sản lượng điện tiêu thụ 3.840.513 kwh, đạt 45% kế hoạch, tăng 9% so với cùng kỳ; tỷ lệ tổn thất điện năng 7,4%. Cung cấp nước sinh hoạt 190.124m3, đạt 47% kế hoạch, tăng 26% so với cùng kỳ.

c) Thương mại - dịch vụ, tài chính và ngân hàng

Giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ ước thực hiện 194.552 triệu đồng, đạt 40,5% kế hoạch, tăng 21,3% so với cùng kỳ. Các loại hình dịch vụ giao thông vận tải, bưu chính viễn thông tiếp tục phát triển. Công tác quản lý thị trường được chú trọng, ngành chức năng đã tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt động buôn bán, kinh doanh các mặt hành thiết yếu. Công ty cổ phần Tổng hợp Vĩnh Thạnh đã tổ chức nhiều điểm bán hàng phục vụ đồng bào miền núi, doanh số mua vào 552,8 triệu đồng, doanh số bán ra 469,8 triệu đồng. Trong 6 tháng đầu năm, đã cấp mới, cấp đổi 30 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với tổng vốn 3.078 triệu đồng. Các Hợp tác xã nông nghiệp tiếp tục phát huy vai trò hỗ trợ các khâu dịch vụ trong sản xuất nông nghiệp.

Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 219.768 triệu đồng, đạt 126,7% kế hoạch, tăng 11,7% so với cùng kỳ (thu ngân sách Trung ương 155 triệu đồng; thu ngân sách tỉnh 5.171 triệu đồng; thu ngân sách huyện và xã, thị trấn 214.442 triệu đồng), trong đó thu trên địa bàn ước thực hiện 12.779 triệu đồng, đạt 72,7% kế hoạch, tăng 30,4% so với cùng kỳ (trừ tiền sử dụng đất, các khoản thu được để lại chi qua ngân sách nhà nước thì thu cân đối trên địa bàn 6.836 triệu đồng, đạt 54,6% kế hoạch, tăng 23,6% so với cùng kỳ). Chi ngân sách nhà nước ước thực hiện 141.362 triệu đồng, đạt 81,5% kế hoạch, tăng 14,7% so với cùng kỳ.

Tổng nguồn vốn huy động của Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện ước đạt 194.000 triệu đồng, đạt 100,5% kế hoạch, tăng 6,83% so với đầu năm, tăng 24.000 triệu đồng so với cùng kỳ; doanh số cho vay 122.000 triệu đồng, doanh số thu nợ 107.800 triệu đồng, dư nợ cho vay 142.200 triệu đồng, tăng 36,9% so với cùng kỳ. Tổng nguồn vốn hoạt động của Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện ước thực hiện 153.880 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 6,3% so với đầu năm, trong đó vốn cân đối từ Trung ương 147.660 triệu đồng, vốn huy động tiền gửi 6.220 triệu đồng; doanh số cho vay 35.796 triệu đồng; thu nợ 32.213 triệu đồng; tổng dư nợ cho vay 149.138 triệu đồng, tăng 5% so với cùng kỳ, nợ quá hạn 200 triệu đồng.

d) Đầu tư xây dựng cơ bản

Tập trung chỉ đạo các ngành chức năng, chủ đầu tư tăng cường kiểm tra, giám sát, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình chuyển tiếp, các công trình xây dựng mới quan trọng cấp bách, phấn đấu hoàn thành và đảm bảo tiến độ thi công. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển đã tiếp nhận và phân bổ 108.250 triệu đồng, trong đó trả nợ quyết toán công trình hoàn thành 153 triệu đồng; bố trí thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành 36.539 triệu đồng; công trình chuyển tiếp 28.649 triệu đồng; đầu tư xây dựng mới 42.909 triệu đồng. Hiện nay, một số công trình chuyển tiếp đã được nghiệm thu và đưa vào sử dụng, các công trình xây dựng mới đang triển khai lập hồ sơ, thủ tục mời thầu, tổ chức đấu thầu và triển khai thi công. Giá trị khối lượng đầu tư xây dựng cơ bản ước thực hiện 40.618 triệu đồng; ước giải ngân 55.446 triệu đồng, đạt 51,2% kế hoạch, tăng 30,9% so với cùng kỳ.

Công tác quản lý cấp phép xây dựng được chú trọng, đã kiểm tra và cấp 35 giấy phép xây dựng nhà ở trên địa bàn thị trấn Vĩnh Thạnh.

2. Văn hoá - xã hội

a) Các hoạt động văn hoá thông tin, thể dục thể thao và truyền thanh - truyền hình tiếp tục được tăng cường, phát huy vai trò truyền tải, định hướng dư luận xã hội, phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội, tạo không khí phấn khởi, thi đua trong lao động và sản xuất. Ngành chức năng, các địa phương đã tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền nhân dịp tết cổ truyền và các ngày lễ lớn trong năm... Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" được đẩy mạnh, toàn huyện có 7.351 hộ được công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa, đạt 82,5%; có 24 thôn, làng được công nhận danh hiệu Làng Văn hóa, đạt 42,1%... Đoàn Kiểm tra liên ngành 814 huyện kiểm tra, đình chỉ hoạt động 1 hộ gia đình kinh doanh dịch vụ karaoke chưa đảm bảo các yêu cầu, tịch thu 20 băng đĩa không tem nhãn. Đội Chiếu bóng lưu động tổ chức phục vụ 204 đêm tại các làng vùng đồng bào miền núi. Các hoạt động ứng dụng khoa học công nghệ tiếp tục được chú trọng. Trang thông tin điện tử huyện hoạt động ổn định, đã đăng tải 136 hình ảnh, 91 tin và 30 bài viết, thu hút 156.085 lượt người truy cập.

Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện tổ chức sản xuất, phát sóng 180 chương trình, trong đó có 115 chương trình thời sự tổng hợp lồng ghép với 13 chuyên mục Nông nghiệp và nông thôn, 13 chuyên mục Nông thôn mới, 26 chuyên mục Quản lý bảo vệ rừng, 13 chuyên mục An ninh Vĩnh Thạnh, 13 chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 13 chương trình phát thanh mừng Đảng, mừng Xuân Ất Mùi, 26 chương trình phát thanh tiếng Bana, 26 chương trình Đài truyền thanh xã phát trên sóng đài huyện. Ngoài ra, cũng đã sản xuất 2 chương trình thời sự, 6 chương trình tiếng Bana phát thanh trên sóng đài tỉnh.

b) Giáo dục và Đào tạo

Giáo dục toàn diện tiếp tục tăng cường, nội dung tập trung vào công tác giáo dục tư tưởng chính trị, văn hóa truyền thống, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng thực hành. Chương trình kiên cố hóa trường lớp học, nhà công vụ giáo viên và nhà hiệu bộ tiếp tục được đẩy mạnh; cơ sở vật chất trường, lớp học được nâng lên; đội ngũ giáo viên được củng cố và kiện toàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đã hoàn thành tốt năm học 2014 - 2015, việc xét công nhận tốt nghiệp tiểu học, trung học cơ sở thực hiện đúng quy định. Phổ cập giáo dục tiểu học được giữ vững. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” tiếp tục được tăng cường.

Tỷ lệ xét tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 98,78%. Công nhận hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%. Tỷ lệ học sinh khá bậc trung học phổ thông chiếm 23,9%, tăng 3,7% so với cùng kỳ, học sinh giỏi chiếm 0,75%, giảm 0,85% so với cùng kỳ; tỷ lệ học sinh giỏi bậc trung học cơ sở chiếm 11,14%, giảm 0,66% so với cùng kỳ, học sinh khá chiếm 31,09%, tăng 0,09% so với cùng kỳ. Tỷ lệ học sinh bậc tiểu học xét lên lớp đạt 98,9%, tăng 1,67% so với năm trước. Tỷ lệ học sinh bỏ học bậc trung học phổ thông chiếm 6,85%, tăng 4,85% so với cùng kỳ. Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Hướng nghiệp huyện đã liên kết với các cơ sở giáo dục tổ chức chiêu sinh đào tạo, mở các lớp cao đẳng, trung cấp nghề; thi chứng chỉ Anh văn, Tin học trình độ B và trình độ C; thu nhận hồ sơ đào tạo lái xe mô tô, ô tô...

c) Y tế và Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

Ngành chức năng đã tổ chức thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nên không có dịch lớn xảy ra. Đoàn Kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tổ chức kiểm tra 146 cơ sở và kịp thời chấn chỉnh các sai phạm. Công tác chỉ đạo nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân tiếp tục được đẩy mạnh. Từ đầu năm đến nay, đã khám chữa bệnh cho 22.437 lượt người, giảm 12% so với cùng kỳ, trong đó trẻ em dưới 6 tuổi 2.972 lượt, công suất sử dụng giường bệnh 100,2%. Mạng lưới y tế cơ sở được củng cố và tăng cường, đảm bảo đủ cơ số thuốc thiết yếu phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng 17,12%, tăng 0,62% so với kế hoạch, giảm 1,23% so với cùng kỳ.

Công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình được triển khai đồng bộ. Công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em được chú trọng, đã triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát theo Dự án nâng cao năng lực ghi chép biến động thông tin Dân số - Kế hoạch hóa gia đình ở các xã, thị trấn; tổ chức mở chiến dịch truyền thông lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản kế hoạch hóa gia đình. Từ đầu năm đến nay, đã có 175 trẻ được sinh ra, giảm 0,57% so với cùng kỳ; số trẻ sinh ra là con thứ 3 trở lên giảm 10,5% so với cùng kỳ; thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại 1.993 người, đạt 99,89% kế hoạch, tăng 0,45% so với cùng kỳ.

d) Thực hiện các chính sách xã hội và chăm sóc người có công

Các chính sách an sinh xã hội được các ngành, các địa phương quan tâm triển khai theo kế hoạch, đã phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức tuyên truyền xuất khẩu lao động tại các xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Kim, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Hảo và Vĩnh Hòa. Trợ cấp thường xuyên cho 7.260 lượt người, tăng 688 lượt người so với cùng kỳ; phân bổ 79 tấn gạo cứu trợ đỏ lửa và giáp hạt đầu năm 2015; thăm hỏi, tặng 3.543 suất quà cho các đối tượng thụ hưởng, trị giá 890,75 triệu đồng. Hỗ trợ 34,540 triệu đồng cho 1 gia đình bị hỏa hoạn. Phối hợp với Hiệp hội từ thiện Minh Đức tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho 5.533 lượt người, tặng 67 chiếc xe lăn, 23 cái ghế bại não, 100 gậy chống và 597 cặp kính đeo mắt. Tổng chi phí khám chữa bệnh, tặng quà trị giá 2.065 triệu đồng.

Các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho các đối tượng được thực hiện kịp thời, đã cấp 32.516 thẻ bảo hiểm y tế, tăng 3.543 thẻ so với cùng kỳ, trong đó bảo hiểm y tế người có công với nước 910 thẻ; hộ nghèo 9.744 thẻ; hộ dân tộc thiểu số 3.306 thẻ, hộ ở vùng đặt biệt khó khăn 6.466 thẻ, hộ cận nghèo 4.557 thẻ; người cao tuổi 645 thẻ, trẻ em dưới 6 tuổi 3.521 thẻ…

Công tác tổng rà soát thực hiện chính sách ưu đãi người có công với nước được chú trọng. Trong 6 tháng đầu năm, đã phân bổ 2.000 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 57 nhà ở cho người có công với nước. Trợ cấp hàng tháng 8.927,5 triệu đồng cho 1.215 người có công; giải quyết chế độ ưu đãi trong giáo dục 25 đối tượng; giải quyết chế độ mai táng phí 20 đối tượng. Tổ chức đưa, đón đi điều dưỡng tập trung 100 người có công; điều dưỡng tại nhà 475 người. Các hoạt động viếng, dâng hoa, dâng hương các nghĩa trang, nhà bia ghi danh liệt sỹ nhân các ngày lễ, tết được các ngành và các địa phương tổ chức chu đáo.

e) Về phát triển kinh tế - xã hội miền núi

Các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các Chương trình xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn huyện tiếp tục được triển khai theo kế hoạch. Đã xây dựng kế hoạch vốn hỗ trợ cho các đối tượng thuộc diện thụ hưởng các chế độ chính sách đối với đồng bào miền núi như hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn đặc biệt khó khăn... Rà soát, bầu bổ sung người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Nhân dịp lễ tết, đã tổ chức thăm tặng 30 suất quà cho các đối tượng chính sách người có uy tín trên địa bàn huyện, trị giá 12 triệu đồng. 

3. Nội chính, quốc phòng và an ninh

a) Xây dựng chính quyền

Kết quả nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2014, đối với cán bộ, công chức cấp huyện trong bộ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập 28 người, kết quả hoàn thành tốt nhiệm vụ 28 người; cán bộ công chức trong cơ quan hành chính nhà nước 83 người, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 người, hoàn thành tốt nhiệm vụ 75 người, hoàn thành nhiệm vụ 3 người; viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện 613 người, hoàn thành tốt nhiệm vụ 613 người. Cán bộ cấp xã 91 người, trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 người, hoàn thành tốt nhiệm vụ 88 người; công chức cấp xã 96 người, hoàn thành tốt nhiệm vụ 96 người.

Tổ chức lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Mẹ Việt Nam anh hùng cho 17 người. Tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2014, đã lập thủ tục đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân; đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen cho 27 cá nhân và 2 tập thể, tặng cờ thi đua 1 đơn vị; UBND huyện tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở cho 61 cá nhân, danh hiệu lao động tiên tiến 81 cá nhân, danh hiệu tập thể lao động tiên tiến 25 cơ quan, đơn vị; tặng giấy khen 79 tập thể và 242 cá nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục chỉ đạo các ngành, địa phương đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính; triển khai đồng bộ việc cải cách thủ tục hành chính gắn với kiểm soát thủ tục hành chính, hiện đại với yêu cầu đơn giản hóa thủ tục, công khai minh bạch, tạo thuận lợi trong giải quyết công việc của tổ chức, công dân. Tổ chức đánh giá, phân loại chính quyền cơ sở cho 9 xã, thị trấn năm 2014, đạt loại xuất sắc 1 đơn vị, loại khá 8 đơn vị. 

Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo quản lý, tuyển dụng công chức, đào tạo bồi dưỡng được thực hiện theo quy định. Đã lập thủ tục trình Ban Thường vụ Huyện ủy xin chủ trương bầu bổ sung 2 Ủy viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2011 - 2016; bổ nhiệm và bổ nhiệm mới 8 chức danh lãnh đạo các phòng, ban huyện. Đồng ý, chấp thuận cho ngành chức năng điều động, bổ nhiệm 4 cán bộ quản lý trường học. Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND thị trấn, bầu bổ sung Ủy viên UBND thị trấn Vĩnh Thạnh nhiệm kỳ 2011 - 2016; phê chuẩn Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giám đốc, kiểm soát viên Hợp tác xã nông nghiệp Định Quang nhiệm kỳ 2014 - 2018. Kiểm tra, thu nhận 198 hồ sơ xét tuyển công chức cấp xã năm 2015 và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức xét tuyển. Bổ nhiệm ngạch, chuyển xếp lương 8 cán bộ, công chức, viên chức. Thông báo thời gian nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với 8 cán bộ, công chức, viên chức huyện.

b) Thanh tra và tư pháp

Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc, đã tổ chức tiếp 12 lượt công dân; tiếp nhận 18 đơn khiếu nại, kiến nghị phản ánh (3 đơn khiếu nại, 15 đơn kiến nghị phản ánh), đã giải quyết 3 khiếu nại, 7 đơn kiến nghị, chuyển 1 đơn không thuộc thẩm quyền. Công tác phòng, chống tham nhũng, thanh tra, kiểm tra, kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo đúng kế hoạch. Trong 6 tháng đầu năm, đã triển khai thanh tra 2 cuộc thanh tra tập trung vào việc quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên, các khoản đóng góp của nhân dân và các nguồn kinh phí chương trình mục tiêu. Kết quả thanh tra phát hiện 2 đơn vị có sai phạm, kiến nghị thu hồi 508,997 triệu đồng.

Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý được quan tâm. Trong 6 tháng đầu năm, đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình công tác Tư pháp năm 2015; kế hoạch tổng rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Bộ Luật dân sự (sửa đổi). Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai, Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở các xã, thị trấn tại một số điểm làng trên địa bàn huyện. Hoạt động chứng thực, đăng ký hộ tịch thuộc thẩm quyền cơ bản đáp ứng yêu cầu của tổ chức và công dân, đã chứng thực 1.229 trường hợp; đăng ký hộ tịch 45 trường hợp.

c) Quốc phòng, an ninh

Công tác quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các lực lượng vũ trang huyện đã chủ động nắm chắc diễn biến tình hình, bảo vệ an toàn các ngày lễ lớn, Đại hội Đảng bộ các địa phương, các tổ chức cơ sở Đảng cũng như các mục tiêu kinh tế, chính trị và duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, xử lý kịp thời, có hiệu quả các vụ việc xảy ra. Xây dựng kế hoạch mở rộng lực lượng dân quân tự vệ trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, kế hoạch chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đảm bảo cho việc diễn tập theo quy định. Công tác huấn luyện quân sự, huấn luyện dân quân cơ động, dân quân năm thứ nhất, dân quân binh chủng đúng nội dung, thời gian quy định; xây dựng kế hoạch triển khai công tác gọi công dân nhập ngũ đợt 2 năm 2015.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được tăng cường, đã tổ chức nhiều đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội và kiềm chế tai nạn giao thông. Phạm pháp kinh tế, môi trường xảy ra 2 vụ, tăng 1 vụ so với cùng kỳ (hủy hoại rừng 1 vụ, vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng 1 vụ). Phạm pháp hình sự xảy ra 11 vụ, tăng 2 vụ so với cùng kỳ (trộm cắp tài sản 2 vụ, đánh bạc 1 vụ, chống người thi hành công vụ 2 vụ, hiếp dâm 2 vụ, vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ 4 vụ). Vi phạm về trật tự an toàn giao thông xảy ra 3 vụ, làm chết 1 người, bị thương 3 người. Tự tử trong đồng bào dân tộc thiểu số xảy ra 5 vụ, tăng 3 vụ so với cùng kỳ, chết 4 người, tăng 2 người so với cùng kỳ. Lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện 284 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 255 lượt phương tiện, đã xử lý 284 trường hợp, phạt tiền 136,9 triệu đồng. Đăng ký, cấp mới, cấp đổi 332 biển số xe mô tô các loại.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm vẫn còn những tồn tại, hạn chế như sau:

- Công tác chỉ đạo sản xuất nông nghiệp ở một số địa phương còn chưa quyết liệt, chấp hành lịch sản xuất mùa vụ chưa tốt; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ còn chậm, năng suất của một số cây trồng cạn giảm so với cùng kỳ; chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về giống cây trồng, vật nuôi chưa sâu rộng. Tình trạng khai thác lâm sản trái phép vẫn còn xảy ra ở một số nơi, phá rừng làm nương rẫy trái phép chưa được ngăn chặn tri


Download tài liệu đính kèm
        LỜI CHÀO MỪNG
Lời chào mừng
        BẢN ĐỒ VĨNH THẠNH
Bản đồ Vĩnh Thạnh
           VĨNH THẠNH QUA ẢNH
     Thông báo

Thông báo quy định nơi nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Vĩnh Thạnh

Chính sách thu lệ phí trước bạ

Thông báo về việc lấy ý kiến nhân dân về kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Vĩnh Thạnh

Quyết định về việc điều chỉnh kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thạnh

Thông báo về việc niêm yết công khai để lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 công trình Khu dân cư trung tâm thị trấn Vĩnh Thạnh: Nội dung quy hoạch chi tiết; Phiếu xin ý kiến

Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thạnh

Thông báo về việc công bố công khai điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Vĩnh Thạnh

Thông báo chấm phúc khảo kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thạnh

Thông báo về việc niêm yết công khai để lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 công trình:Khu dân cư trung tâm xã Vĩnh Hiệp. Địa chỉ: Xã Vĩnh Hiệp, huyện VĨnh Thạnh

Thông báo về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2019

Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tạc các cơ sở giáo dục trung học cơ sở, tiểu học, mầm non năm 2019

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn và kết quả xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thạnh

         CHUYÊN MỤC VIDEO
         CA KHÚC VĨNH THẠNH

vinhthanh.binhdinh.gov.vn
Đường dây nóng
biểu trưng Bình Định
Học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh
Công dân hỏi
Công báo Bình Định
               Thống kê người dùng
  Đang online:               7
  Số lượt truy cập: 4067802
 
Bản quyền thuộc về:UBND HUYỆN VĨNH THẠNH TỈNH BÌNH ĐỊNH - PEOPLES COMMITTEE OF VINH THANH DISTRICT.
Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Thạnh , huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.
ĐT: 056.3886374
Email: vanphong@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung:Huỳnh Đức Bảo – Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh