Chào mừng các bạn đến với trang thông tin điện tử Huyện Vĩnh Thạnh tỉnh Bình Định!Trang chủ  Liên hệ  Sơ đồ site  English

DANH BẠ THƯ ĐIỆN TỬ CÔNG VỤ
HUYỆN VĨNH THẠNH

 
 
 
         

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ email

 

I

VĂN PHÒNG HĐND & UBND

 

1

Đinh Drin

CT HĐND

drind@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

2

Đặng Thanh

PCT TT HĐND

thanhd@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

3

Đinh A Zơn

PCT HĐND

zonda@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

4

Lê Văn Đẩu

CT UBND

daulv@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

5

Huỳnh Đức Bảo

PCT UBND

baohd@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

6

Lý Hoài Nam

Trưởng ban KT-XH

namlh@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

7

Võ Thị Thuý Vân

Phó ban Pháp chế

vanvtt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

8

Nguyễn Chí Dũng

Chánh VP

dungnc@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

9

Nguyễn Đình Ngân

Phó VP

ngannd@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

10

Mang Văn Ráng

Phó VP

rangmv@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

11

Nguyễn Thị Hồng Linh

Chuyên viên

linhnth@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

12

Trần Thị Thanh Nga

Kế toán

ngattt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

13

Huỳnh Thị Diễm Kiều

Cán sự

kieuhtd@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

14

Đinh Văn Kiêng

Chuyên viên

kiengdv@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

15

Hà Trọng Thái

Nhân viên

thaiht@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

16

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Nhân viên

hanhnth@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

17

Lê Kim Anh

Chuyên viên

anhlk@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

18

Từ Vương Nam

Chuyên viên

namtv@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

19

Phạm Quốc Kiên

Chuyên viên

kienpq@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

20

Lê Nữ Xuân Lan

Kế toán

lanlnx@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

21

Nguyễn Thị Ngọc Nguyên

Nhân viên

nguyenntn@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

22

Đặng Thị Ly

Nhân viên

lydt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

II

PHÒNG NỘI VỤ

 

1

Từ Chí Thiện

Trưởng phòng

thientc@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

2

Đinh Y Bưng

P trưởng phòng

bungdy@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

3

Nguyễn Quốc Trường

P trưởng phòng

truongnq@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

4

Tạ Thanh Sơn

Cán sự

sontt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

5

Nguyễn Thị Quà

Cán sự

quant@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

6

Đỗ Thị Mỹ Dung

Chuyên viên

dungdtm@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

7

Lê Minh Ngọc

Kế toán

ngoclm@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

8

Lê Quốc Truyền

Nhân viên

truyenlq@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

9

Trần Thị Bích Quỳnh

Nhân viên

quynhttb@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

III

PHÒNG TƯ PHÁP

 

1

Nguyễn Thành Công

Trưởng phòng

congnt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

2

Đinh Ngọc Thân

P trưởng phòng

thandn@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

3

Nguyễn Quốc Tuấn

Chuyên viên

tuannq@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

4

Võ Thị Hiền Trang

Nhân viên

trangvth@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

IV

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

 

1

Trần Thị Ánh Chung

Trưởng phòng

chungtta@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

2

Phạm Thị Nhung

P trưởng phòng

nhungpt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

3

Huỳnh Trung Cường

Kế toán trưởng

cuonght@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

4

Phan Thị Hồng Hoa

Cán sự

hoapth@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

5

Bùi Ngọc Dũng

Chuyên viên

dungbn@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

6

Lê Văn Thịnh

Nhân viên

thinhlv@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

7

Nguyễn Trung Quân

Nhân viên

quannt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

8

Võ Thành Luân

Nhân viên

luanvt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

9

Nguyễn Thị Hải Giang

Nhân viên

giangnth@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

V

PHÒNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

 

1

Trần Công Thọ

P trưởng phòng

thotc@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

2

Lê Thanh Tâm

Chuyên viên

tamlt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

3

Trần Thị Kim Anh

Chuyên viên

anhttk@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

4

Huỳnh Thị Thương

Cán sự

thuonght@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

5

Nguyễn Thị Huyền Trang

Nhân viên

trangnth@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

6

Nguyễn Thị Như Ý

Nhân viên

 

 

VI

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

1

Nguyễn Văn Long

Trưởng phòng

longnv@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

2

Đỗ Khắc Hiếu

P trưởng phòng

hieudk@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

3

Phan Đình Thành

Cán sự

thanhpd@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

4

Vũ Thượng Hải

Cán sự

haivt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

5

Nguyễn Thị Hiền

Cán sự

hiennt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

6

Nguyễn Minh Nhựt

Cán sự

nhutnm@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

7

Lê Thị Châu

Cán sự

chault@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

8

Nguyễn Thị Thảo Sương

Nhân viên

suongntt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

9

Nguyễn Thị Kiều Diễn

Nhân viên

dienntk@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

VII

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

 

1

Nguyễn Đình Thảo

Trưởng phòng

thaond@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

2

Trần Thị Ngọc Luyện

Phó Trưởng phòng

luyenttn@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

3

Trần Trọng Kim

Chuyên viên

kimtt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

4

Trần Minh Nhật

Chuyên viên

nhattm@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

5

Phạm Thị Bút Hiền

Nhân viên

hienptb@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

6

Trần Duy Thái

Nhân viên

thaitd@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

VIII

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

1

Nguyễn Văn Minh

Trưởng phòng

minhnv@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

2

Lâm  Ngọc Hoà

Phó phòng

hoaln@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

3

Từ Phi Bão

Chuyên viên

baotp@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

4

Nguyễn Thị Kim Ngọc

Nhân viên

ngocntk@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

IX

PHÒNG Y TẾ

 

1

Trương Thị Lệ Thâm

P trưởng phòng

thamttl@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

2

Lê Thị Hoà

Cán sự

hoalt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

3

Trần Lê Sao Yên

Cán sự

yentls@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

X

THANH TRA HUYỆN

 

1

Lê Văn Nhượng

Chánh Thanh tra

nhuonglv@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

2

Nguyễn Thành Sơn

P trưởng phòng

sonnt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

3

Nguyễn Ngọc Anh

Thanh tra viên

anhnn@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

4

Lê Thành Nhân

Chuyên viên

nhanlt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

5

Nguyễn Thị Lan

Nhân viên

lannt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

6

Đỗ Thị Nhâm Thân

Nhân viên

thandtn@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

XI

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

1

Nguyễn Hữu Xuân

Trưởng phòng

xuannh@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

2

Huỳnh Văn Hồng

P trưởng phòng

honghv@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

3

Trần Công Quang

P trưởng phòng

quangtc@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

4

Phan Thái Công

Chuyên viên

congpt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

5

Lê Văn Thuận

Chuyên viên

thuanlv@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

6

Võ Trọng Duy

Cán sự

duyvt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

7

Nguyễn Thị Ngọc Lê

Kế toán

lentn@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

8

Nguyễn Văn Chinh

Chuyên viên

chinhnv@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

9

Đặng Thị Kim Oanh

Nhân viên

oanhdtk@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

10

Nguyễn Thị Thãi

Nhân viên

thaint@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

XII

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG

 

1

Lê Văn Đính

Trưởng phòng

dinhlv@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

2

Nguyễn Minh Dũng

P trưởng phòng

dungnm@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

3

Bùi Văn Hậu

Chuyên viên

haubv@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

4

Nguyễn Thị Trà Ny

Chuyên viên

nyntt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

5

Trần Viết Nghê

Chuyên viên

nghetv@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

6

Nguyễn Đức Chánh

Chuyên viên

chanhnd@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

7

Huỳnh Thị Thân

Nhân viên

thanht@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

8

Nguyễn Nam Việt

Nhân viên

 

 

XIII

PHÒNG DÂN TỘC

 

1

Đinh Xoa

Trưởng phòng

xoad@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

2

Đinh Xuân Thảo

P trưởng phòng

thaodx@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

3

Đinh Văn Thành

Cán sự

thanhdv@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

4

Nguyễn Thị Trà My

Chuyên viên

myntt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

5

Nghiêm Xuân Kiểm

Nhân viên

kiemnx@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

6

Lê Thị Diệu

Nhân viên

dieult@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

XIV

TRUNG TÂM VĂN HÓA, THÔNG TIN - THỂ THAO

 

1

Đinh Y Oai

 Giám đốc

oaidy@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

2

Phạm Văn Hà

P Giám đốc

hapv@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

3

Huỳnh Hữu Ảnh

Viên chức

anhhh@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

4

Nguyễn Thị Mỹ Xuân

Viên chức

xuanntm@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

5

Nguyễn Đình Vinh

Viên chức

vinhnd@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

XV

ĐÀI TRUYỀN THANH - TRUYỀN HÌNH

 

1

Võ Thị Hồng Liên

Trưởng đài

 

 

2

Từ Ngọc Vũ

P trưởng đài

vutn@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

3

Bùi Xuân Dũng

P trưởng đài

dungbx@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

XVI

BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ

 

1

Trần Phước Phi

Phó Giám đốc

phitp@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

2

Trần Văn Hóa

Phó Giám đốc

hoatv@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

3

Lê Minh Thuận

TCHC

thuanlm@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

4

Nguyễn Thị Hoa Lài

KH - Kỹ thuật

lainth@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

XVII

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

 

1

Bùi Đức Phong

Giám đốc

phongbd@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

2

Nguyễn Văn Hồng

Chuyên viên

hongnv@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

3

Lê Thị Thu Thanh

Cán sự

thanhltt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

4

Phan Thành Sự

Nhân viên

supt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

5

Trần T  Hiền Trang

Nhân viên

trangtth@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

6

Lê Thị Thu Hà

Nhân viên

haltt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

XVIII

TRẠM KHUYẾN NÔNG

 

 

Lê Kim Quốc

Trưởng trạm

quoclk@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

 

Võ Ngọc Sáng

Chuyên viên

sangvn@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

 

Thái Bình Trọng

Chuyên viên

trongtb@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

 

Lê Minh Mẫn

Nhân viên

manlm@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 

XIX

HỘI CHỦ THẬP ĐỎ

 

1

Nguyễn Thị Mai

Chủ tịch

 

 

XX

TRUNG TÂM GDNN-GDTX

 

1

Trần Thành Thái

Giám đốc

 

 


        LỜI CHÀO MỪNG
Lời chào mừng
        BẢN ĐỒ VĨNH THẠNH
Bản đồ Vĩnh Thạnh
           VĨNH THẠNH QUA ẢNH
     Thông báo
         CHUYÊN MUC VIDEO
         CA KHÚC VĨNH THẠNH

vinhthanh.binhdinh.gov.vn
Đường dây nóng
biểu trưng Bình Định
Học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh
Công dân hỏi
Công báo Bình Định
Đài phát thanh truyền hình Bình Định
               Thống kê người dùng
  Đang online:               44
  Số lượt truy cập: 2174644
 
Bản quyền thuộc về:UBND HUYỆN VĨNH THẠNH TỈNH BÌNH ĐỊNH - PEOPLES COMMITTEE OF VINH THANH DISTRICT.
Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Thạnh , huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.
ĐT: 056.3886374
Email: vanphong@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung:Huỳnh Đức Bảo – Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh