Chào mừng các bạn đến với trang thông tin điện tử Huyện Vĩnh Thạnh tỉnh Bình Định!Trang chủ  Liên hệ  Sơ đồ site  English

CÁC PHÒNG, BAN TRỰC THUỘC UBND HUYỆN

 

1. VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND

 Chánh Văn phòng:                       Nguyễn Chí Dũng                      Điện thoại: (0256) 3.886.376

 Phó Chánh Văn phòng:               Nguyễn Đình Ngân                     Điện thoại: (0256) 3.886.889

 Phó Chánh Văn phòng:               Mang Văn Ráng                          Điện thoại: (0256) 3.886.887                  

 Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.

 Email:  vanphong@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu tổng hợp cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân về: Hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết và nhận kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức.

 

 2. PHÒNG NỘI VỤ

 Trưởng phòng:           Lý Tiến Việt                                Điện thoại: (0256) 3.886.245

  Phó Trưởng phòng: Nguyễn Quốc Trường                  Điện thoại: (0256) 3.886.141

 Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.

 Email: phongnoivu@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 Chức năng, nhiệm vụ:  Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; công tác thanh niên; thi đua - khen thưởng.

 

3. PHÒNG TƯ PHÁP

 Trưởng phòng:        Nguyễn Thành Công                  Điện thoại: (0256) 3.786.447

 Phó Trưởng phòng: Đinh Ngọc Thân                        Điện thoại:(0256) 3.886.211

 Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.

 Email:   phongtuphap@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác xây dựng và thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, nuôi con nuôi, hộ tịch, chứng thực, bồi thường nhà nước và các công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

 

4. PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Trưởng phòng:        Trần Thị Ánh Chung                 Điện thoại: (0256) 3.886.353

Phó Trưởng phòng:                                                   Điện thoại: (0256) 3.886.308

Phó Trưởng phòng: Phạm Thị Nhung                      Điện thoại: (0256) 3.886.451

Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.

Email:  phongtckh@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về; Tài chính; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tư nhân.

 

5. PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Trưởng phòng: Nguyễn Hữu Xuân      Điện thoại: (0256) 3.886.655

Phó Trưởng phòng: Trần Công Thọ       Điện thoại:

Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.

Email: phongtnmt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường.

 

6. PHÒNG LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Trưởng phòng:  Đặng Hữu Lập                                 Điện thoại: (0256)) 3.886.366

Phó Trưởng phòng: Đỗ Khắc Hiếu                           Điện thoại: (0256) 3.786.652

Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.

Email:  phongldtbxh@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ:  Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Việc làm; dạy nghề; lao động, tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội.

 

7. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Trưởng phòng:         Nguyễn Đình Thảo                 Điện thoại: (0256) 3.786.699

Phó Trưởng phòng: Trần Thị Ngọc Luyện              Điện thoại: (0256) 3.886.385

Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.

Email:  phongvhtt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ:  Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; quảng cáo; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh truyền hình; báo chí; xuất bản; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; hạ tầng thông tin.

 

8. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Trưởng phòng:        Nguyễn Văn Minh                    Điện thoại: (0256) 3.886.380

Phó Trưởng phòng:                                                   Điện thoại: (0256) 6.275.275

Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.

Email:  phonggddt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

 

9. PHÒNG Y TẾ

Trưởng phòng: Huỳnh Hữu Tô            Điện thoại: (0256) 3.786.149

Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.

Email:  phongyte@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ:  Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình.

 

10. THANH TRA HUYỆN

Chánh thanh tra: Lê Văn Nhượng                    Điện thoại: (0256) 3.886.392

Phó Chánh Thanh tra: Nguyễn Thành Sơn      Điện thoại: (0256) 3.886.392

Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.

Email:  phongthanhtra@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

 

11. PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG

Trưởng phòng:        Lê Văn Đính                              Điện thoại: (0256) 3.786.446

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Minh Dũng                     Điện thoại:

Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.

Email:  phongktht@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sĩ; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); nhà ở; công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; khoa học và công nghệ.

 

12. PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Trưởng phòng:          Nguyễn Văn Long                  Điện thoại: (0256) 3.886.496

Phó Trưởng phòng:   Huỳnh Văn Hồng                    Điện thoại: (0256) 3.886.365

Phó Trưởng phòng:   Trần Công Quang                    Điện thoại:

Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.

Email: phongnnptnt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phát triển nông thôn; phòng, chống thiên tai; chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản, muối; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn.

 

13. PHÒNG DÂN TỘC

Trưởng phòng:                                            Điện thoại: (0256) 3.786.663

Phó Trưởng phòng:  Đinh Xuân Thảo        Điện thoại: (0256) 3.786.663

Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.

Email: phongdt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

 

14. ĐÀI TRUYỀN THANH - TRUYỀN HÌNH

Trưởng đài:        Võ Thị Hồng Liên   Điện thoại: (0256) 3.886.920

Phó Trưởng đài: Từ Ngọc Vũ           Điện thoại:

Phó Trưởng đài: Bùi Xuân Dũng       Điện thoại: (0256) 3.786.768

 

15. TRUNG TÂM VĂN HÓA , THÔNG TIN VÀ THỂ THAO

Giám  đốc:  Đinh Y Oai                     Điện thoại: (0256) 3.786.759

Phó giám đốc:  Phạm Văn Hà             Điện thoại:

 

16. TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP

Giám đốc:         Trương Minh Triều         Điện thoại: (0256) 3.886.384

Phó Giám đốc: Nguyễn Thái Vinh          Điện thoại: (0256) 3.886.223

 

17. BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ

Phó Giám đốc: Trần Phước Phi       Điện thoại: (0256) 3.786.710

Phó Giám đốc: Trần Văn Hóa         Điện thoại: (0256) 3.786.711

 
18. TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
 
Giám đốc:   Bùi Đức Phong                 Điện thoai: (0256) 3.886.117
 
 
19. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ  XÂY DỰNG
 
Giám đốc:  Lê Quang Ân                      Điện thoai: (0256) 3.886.325
 
 
20. CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP VĨNH THẠNH
 
Giám đốc:  Lê Hàn Sinh                       Điện thoại: 
 
 
21. TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VĨNH THẠNH
 
Giám đốc:   Trần Thành Thái              Điện thoại: (0256) 3.786.733
 
 
 
22. HẠT KIỂM LÂM
 
Hạt trưởng: Đặng Bá Quang                         Điện thoại: (0256) 3.886.283
 
Hạt phó: Nguyễn Sơn Tùng                           Điện thoại:
 
Hạt phó: Nguyễn Thế Nghi                           Điện thoại:
 
 
23. CHI CỤC THỐNG KÊ
 
Chi cục trưởng: Nguyễn Đức Tuấn              Điện thoại: (0256) 3.886.387
 
 
24. BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ
 
Chỉ huy trưởng: Trịnh Tiến Lực                     Điện thoại: (0256) 3.886.671
 
Phó Chỉ huy trưởng: Phạm Văn Hà                Điện thoại: 
 
Phó Chỉ huy trưởng: Nguyễn Văn Hiệp          Điện thoại:
 
Phó Chỉ huy trưởng: Đặng Khải Hoàng
 
 
25. CÔNG AN 
 
Trưởng Công an:         Huỳnh Kim Phụng                    
 
Phó Trưởng Công an:  Đinh Văn Ngoan                  Điện thoại:
 
Phó Trưởng Công an:  Nguyễn Văn Thanh              Điện thoại:
 
Phó Trưởng Công an:  Trương Ngọc Phương           Điện thoại:
 
 
26. PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
 
Giám đốc: Trần Văn Đạt                                       Điện thoại: (0256) 3.886.935
 
Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Lương Nguyệt          Điện thoại: (0256) 3.886.097
 
 
27. CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
Giám đốc: Trần Sỹ Thuận                      Điện thoại: (0256) 3.886.896
 
Phó Giám đốc: Nguyễn Kim Thuần         Điện thoại:  (0256) 3.786.284
 
 
28. CHI CỤC THUẾ VĨNH THẠNH
 
Chi cục trưởng:        Nguyễn Ngọc Sơn       Điện thoại: (0256) 3.886.236
 
Phó Chi cục trưởng: Trần Bá Lê                   Điện thoại: (0256) 3.886.243
 
Phó Chi cục trưởng: Trần Quang Hiếu         Điện thoại: (0256) 3.886.155
 
 
29. KHO BẠC NHÀ NƯỚC VĨNH THẠNH
 
Giám đốc:                                            Điện thoại: (0256) 3.886.397
 
Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Sẵn        Điện thoại: (0256) 3.886.461
 
 
30. BẢO HIỂM XÃ HỘI
 
Giám đốc: Nguyễn Mạnh Hùng          Điện thoại: (0256) 3.886.495
 
Phó Giám đốc: Bành Tiến Thạnh      Điện thoại: (0256) 3.886.016
 
 
31. TRUNG TÂM Y TẾ
 
Giám đốc:        Hứa Tự Thảo                Điện thoại: (0256) 3.886.318
 
Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Cường        Điện thoại: (0256) 3.886.604
 
 
32. CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
 
Phó Giám đốc: Từ Vương Việt               Điện thoại: (0256) 3.786.666


        LỜI CHÀO MỪNG
Lời chào mừng
        BẢN ĐỒ VĨNH THẠNH
Bản đồ Vĩnh Thạnh
           VĨNH THẠNH QUA ẢNH
     Thông báo

Thông báo quy định nơi nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Vĩnh Thạnh

Chính sách thu lệ phí trước bạ

Thông báo về việc lấy ý kiến nhân dân về kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Vĩnh Thạnh

Quyết định về việc điều chỉnh kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thạnh

Thông báo về việc niêm yết công khai để lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 công trình Khu dân cư trung tâm thị trấn Vĩnh Thạnh: Nội dung quy hoạch chi tiết; Phiếu xin ý kiến

Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thạnh

Thông báo về việc công bố công khai điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Vĩnh Thạnh

Thông báo chấm phúc khảo kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thạnh

Thông báo về việc niêm yết công khai để lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 công trình:Khu dân cư trung tâm xã Vĩnh Hiệp. Địa chỉ: Xã Vĩnh Hiệp, huyện VĨnh Thạnh

Thông báo về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2019

Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tạc các cơ sở giáo dục trung học cơ sở, tiểu học, mầm non năm 2019

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn và kết quả xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thạnh

         CHUYÊN MỤC VIDEO
         CA KHÚC VĨNH THẠNH

vinhthanh.binhdinh.gov.vn
Đường dây nóng
biểu trưng Bình Định
Học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh
Công dân hỏi
Công báo Bình Định
               Thống kê người dùng
  Đang online:               18
  Số lượt truy cập: 4173906
 
Bản quyền thuộc về:UBND HUYỆN VĨNH THẠNH TỈNH BÌNH ĐỊNH - PEOPLES COMMITTEE OF VINH THANH DISTRICT.
Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Thạnh , huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.
ĐT: 056.3886374
Email: vanphong@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung:Huỳnh Đức Bảo – Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh